logo

Børn og Unge-udvalget

Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb efter reglerne i § 74 i lov om social service.

Indhold

  Udvalget består jf. § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af fem medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, et medlemmer byretsdommer og udpeget af Domstolsstyrelsen og to medlemmer, der er pædagogisk-psykologisk sagkyndige og udpeget af Statsforvaltningen.

  Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

  Udvalgets aktuelle sammensætning

  Formand Anja Lundtoft Thomsen (kommunalbestyrelsesmedlem)
  Suppleant Sabrina Louise Christiansen (kommunalbestyrelsesmedlem)
  Næstformand Malene Sandfeld (kommunalbestyrelsesmedlem)
  Suppleant Merete Winther Hildebrandt (rådmand)
  Retspræsident Christian Lundblad
  Pædagogisk psykoloigsk konsulent Lea Holst-Jensen
  Pædagogisk psykologisk konsulent Annette Hoxer

  Hvilke sager behandler Børn og Unge-udvalget?

  Børn og Unge-udvalget træffer blandt andet afgørelse i sager om:

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet

  Det er Børne- og Ungeområdet, Familieafdelingen der beslutter, om en sag skal forelægges for Børn og Unge-udvalget. Barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning skal fremgå sagsfremstillingen. Udvalget kan beslutte enten at følge eller at afvise Børne- og Ungeområdets indstilling.

  Formandsbeslutning

  I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

  Rettigheder ved sagens forelæggelse for Børn og unge-udvalget

  Når en sag forelægges Børn- og Ungeudvalget har sagens parter en række rettigheder som er beskrevet i loven:

  • Forældre og unge over 12 år har ret til gratis bistand fra advokat
  • Forældre og børn/unge kan tage en bisidder med (for eksempel et familiemedlem eller en ven) til møder i udvalget
  • Forældrene og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning

  Klager over udvalgets afgørelser 

  Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

  Ankestyrelsen
  Teglholmsgade 3
  2450 København SV

  Kontakt

  Børne- og Ungeområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Børne- og Ungeområdet

  Mandag - torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Telefon: 38 21 21 21