Gå til hovedindhold

Hverdagsrehabilitering og hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Når du søger om hjemmehjælp, vurderer kommunen først, om du igen kan blive i stand til at klare nogle af opgaverne selv. Hvis det er tilfældet, tilbydes du et hverdagsrehabiliteringsforløb.

Indhold

  Hjemmehjælp omfatter:

  • Praktisk hjælp og støtte, herunder rengøring, tøjvask og indkøb
  • Måltider og madservice
  • Personlig pleje

  Hjælpen gives med et rehabiliterende sigte, og du vil derfor, så vidt det er muligt, blive inddraget i opgaverne. Du har frit valg mellem forskellige leverandører, når du bliver visiteret til hjemmehjælp.

  Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet. Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

  Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

  Hverdagsrehabilitering er træning i hverdagens aktiviteter.

  Formålet med hverdagsrehabilitering er at hjælpe dig til at genvinde dine færdigheder og højne dit funktionsniveau, så du helt eller delvist bliver uafhængig af andres hjælp i hverdagen. Træningen foregå i hjemmet og varetages af terapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere i samarbejde med dig.

  Forløbet bliver tilrettelagt i dialog med dig, og der bliver lavet en plan med dine mål for hverdagsrehabiliteringen. Planen tager udgangspunkt i dine ressourcer og i de opgaver i dagligdagen, som du har vanskeligt ved at udføre. Det kan f.eks. være opgaver som rengøring, bad, personlig pleje, påklædning og på- og aftagning af strømper

  Når forløbet er slut, evalueres det i samarbejde med dig. Ved evalueringen bliver der taget stilling til, om du er blevet selvhjulpen i forhold til de mål, der er sat for forløbet, eller om du fortsat har behov for hjælpe og støtte. Hvis du har behov for hjemmehjælp, vil du blive visiteret hertil.

  Målene for rehabilitering er:

  • At understøtte, at du genvinder evnen til at klare dagligdagsopgaver.
  • At gøre dig bevidst om dine ressourcer og gøre dig i stand til at bruge dem.
  • At højne dit funktionsniveau og give dig troen på din egen formåen tilbage.
  • At du bliver helt eller delvist uafhængig af andres hjælp.

  Praktisk hjælp og støtte gives som udgangspunkt som støtte til, at du så vidt muligt klarer de praktiske opgaver selv, så du kan forblive selvhjulpen så længe som muligt. Støtten kan gives i form af vejledning, hverdagsrehabilitering og hjælpemidler.

  Der kan være stor forskel på hvor meget hjælp, der er behov for, for at man kan klare de praktiske opgaver i hverdagen. Der for vil der altid ligge en konkret, individuel vurdering til grund for vurderingen af, hvor meget hjælp du kan modtage. Hjælpen vil blive tilrettelagt i dialog med dig, så dine ønsker, men også dine styrker og færdigheder, bliver tilgodeset.

  Du kan få praktisk hjælp og støtte til:

  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Indkøb
  • Hjælp omkring måltiderne

  Hjælp til personlig pleje gives som udgangspunkt som en støtte til, at du så vidt muligt klarer den personlige pleje selv, så du kan forblive selvhjulpen så længe som muligt. Støtten kan gives i form af vejledning, hverdagsrehabilitering og hjælpemidler.

  Der kan være stor forskel på hvor megen hjælp, der er behov for, for at du kan klare den personlige pleje i hverdagen. Derfor vil der altid ligge en konkret, individuel vurdering til grund for hjælpen. Hjælpen vil blive tilrettelagt i dialog med dig, så dine ønsker, men også dine styrker og færdigheder, bliver tilgodeset.

  Frederiksberg Kommune tilstræber, at det så vidt muligt er den samme mindre gruppe af personale, der kommer fra gang til gang.

  Hvad indgår i personlig pleje?

  • Hjælpe eller støtte til daglig pleje, f.eks. af- og påklædning, øvre- og nedre toilette, hårpleje, mundpleje, herunder tand- og protesepleje, barbering af skægstubbe i ansigt, neglepleje på hænder, fodpleje samt nødvendige forflytninger i forbindelse med personlig pleje.
  • Hjælp eller støtte til bad (en til to gange i ugen), f.eks. brusebad, sengebad eller etagevask med vaskehandske, hårvask og tørring.
  • Hjælp eller støtte til til hudpleje, såsom almindelig hudpleje eller pleje af sårbar hud
  • Hjælp eller støtte til at anvende dine kropsbårne hjælpemidler: Dette kan indbefatte hjælp til at få høreapparater på, briller, støttekorset, proteser, indlæg med mere.
  • Hjælp til forflytning som f.eks. hjælp til at komme ud af og i seng, til og fra kørestol mm. Forflytning sker fortrinsvist ved hjælp af lift og støtte fra en hjælper.

  Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du ansøge kommunen om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

   

  Hjemmesygepleje er for dig, der for eksempel skal have renset sår, have hjælp til at tage medicin, er blevet akut syg eller ønsker at dø i eget hjem.

  Du skal kontakte din egen læge eller eventuelt vagtlæge, som skal lave en lægehenvisning til hjemmeplejen. Hjemmesygepleje er gratis for alle, der har bopæl i eller midlertidigt ophold i Frederiksberg Kommune.

  Hvis du er er ude af stand til selv at tømme din postkasse, kan du få dine forsendelser leveret direkte til din bolig. Særordningen – som er en undtagelse fra reglen om, at postkasser skal sættes op ved indgangen til den enkelte parcel – kræver, at du får en dispensation fra Frederiksberg Kommune.

  Du kan få en dispensation, hvis du er bevægelseshæmmet eller på anden måde handicappet. Du vil derefter få dine forsendelser leveret direkte til din bolig, ligegyldigt om du bor i etageejendom, rækkehus, villa eller anden form for bolig.

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  I forbindelse med at du modtager hjemmesygepleje behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: dokumentation i din journal, planlægning af dine indsatser, kommunikation med behandlingsansvarlige læger. 

  Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne: Almindelige personoplysninger (fx dit navn og adresse), Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), og CPR-nummer.

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsopgave), artikel 9, stk. 2 om behandling af følsomme personoplysninger. Vi henviser her til sundhedslovens § 138, om handler om hjemmesygepleje, og servicelovens § 119 (plejevederlag) § 122 (hjælpemidler). For behandlingen af CPR-nummer er vores retsgrundlag databeskyttelsesloven § 11. 

  Hvor får vi dine oplysninger fra og hvem deler vi dem med
  Vi deler dine personoplysninger med de samarbejdspartnere, som har et berettiget behov eller vi har indhentet samtykke fra dig, fx nødkaldsvagter, hospitaler ved indlæggelse og behandling. Vi anvender forskellige it-systemer til at kunne løse vores opgave, hvor vi har indgået databehandleraftaler og hvor kommunen fører løbende tilsyn med sikkerheden.

  Hjemmesygeplejen kan modtage oplysninger fra hospitaler, privatpraktiserende læger eller andre, som led i din behandling, og kun i det omfang det relaterer sig til formålet beskrevet øverst i denne privatlivspolitik. Når vi modtager oplysninger fra tredjeparter, behandler vi dem på samme måde som øvrige oplysninger beskrevet i denne privatlivspolitik. 

  Opbevaring af dine personoplysninger
  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, og journaliseringspligt i øvrigt er opfyldt, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Stadsarkivet, i overensstemmelse med regler i arkivloven.

  Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:
  •    Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  •    Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  •    Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  •    I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger 

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver

  Kontakt

  Visitation og Hjælpemidler

  Visitation og Hjælpemidler
  Vej 8, indgang 13
  2000 Frederiksberg

  Servicebutikkens åbningstider

  Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13

  Telefontid

  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-11
  Torsdag klokken 13-15

  Telefon: 3821 5020

  Send sikker digital post til Visitation og Hjælpemidler