Gå til hovedindhold

Støtte- og kontaktpersonordning

Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP) er et tilbud om personlig støtte og vejledning til voksne med sindslidelser, et problematisk rusmiddelbrug og/eller svære psykosociale udfordringer efter lov om social service §85

Indhold

  Du kan få en støtte- og kontaktperson, hvis du er over 18 år, bor i egen bolig eller er hjemløs, og ofte er belastet af sindslidelser, rusmiddelproblemer og/eller andre svære psykosociale problemstillinger. 

  Støtten ydes efter to forskellige paragraffer i Lov om Social Service:

  • § 85: ”Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

  Denne støtte skal borgeren visiteres til via kommunens visitationsudvalg, og der er typisk tale om et længerevarende forløb. Hvis det vurderes at der er behov for mere ad-hoc støtte er der mulighed for § 99. 

  • § 99: ”Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.”

  Denne paragraf giver mulighed for, at borgeren selv, pårørende eller samarbejdspartnere kan henvende sig direkte til støtte- og kontaktpersonordningen med behov for akut vejledning, afklaring eller støtte. Det er typisk sager, hvor borgeren er i risiko for at miste sin lejlighed, eller har behov for at blive hjulpet i én eller anden form for behandling.

  Du kan søge om socialpædagogisk støtte i eget hjem ved at henvende dig til modtagerteamet i Socialafdelingen. Se kontakt nederst på denne side.

  Får du bevilliget støtte til § 85 vil du blive kontakte af din kommende kontaktperson som sammen med dig planlægger forløbet med hensyn til dine behov. 
  Forløbet bliver løbende evalueret i samarbejde mellem dig, sagsbehandler og kontaktperson. 

  Der er ikke visitation til den opsøgende støtte efter § 99. Den opsøgende funktion er akut, og borgeren har ret til anonymitet, hvis du ønsker det.

  Det er meget forskelligt, hvilke behov den enkelte borger har og derved også forskelligt, hvilken støtte der tilbydes. En stor del af støtten gives i form af støttende og motiverende samtaler, hvor dagliglivets udfordringer vendes, og hvor der sammen lægges en plan for, hvordan tingene løses bedst.

  Udgangspunktet er at støtte borgeren til selv at klare sine daglige gøremål i hjemmet så som oprydning og indkøb, samt at skabe struktur.

  Man kan også få støtte til at kunne færdes udenfor hjemmet, følgeskab til møder, introduktion til aktivitets- og samværstilbud, fastholdelse af sociale kontakter, arbejde eller fritidsaktiviteter.

  Støtten ydes i det antal timer, som medarbejderne, sammen med borgeren og i dialog med kollegaer, vurderer er tilstrækkeligt for at kunne arbejde med de mål, der sættes for indsatsen. Timeantal fastsættes af bestillingen fra kommunen, og ligger i intervaller på 1 – 5 timers støtte ugentlig, 6-10 timer, eller 10 – 15 timer ugentlig. Inden for disse rammer arbejdes fleksibelt med støtten, så denne kan reguleres alt efter skiftende behov for omsorg og støtte.

  Støtte- og kontaktpersonen skal styrke den enkelte borgers sociale færdigheder og psykiske ressourcer med henblik på, at få et hverdagsliv til at fungere med så høj grad af selvstændighed som muligt med henblik på at øge den enkeltes selvværd.

  Målsætningen for den socialpædagogiske støtte i eget hjem eller opsøgende støtte, tager udgangspunkt i forståelse og erkendelse af et menneske som et socialt individ, som kun kan udvikle sig i samspillet med andre.

  Støtten skal generelt forhindre eller afhjælpe sociale isolation og indlæggelser. Borgeren skal støttes til større selvstændighed, personligt ansvar og øget selvværdsfølelse, for derigennem at opleve øget livskvalitet og styrket identitetsfølelse.

  Den socialpædagogiske støtte fokuserer på de tilstedeværende ressourcer og arbejde for etablering af gode holdbare sociale relationer.

  Alle medarbejdere har en social- eller sundhedsfaglig baggrund og har derudover solid erfaring indenfor blandt andet psykiatri og socialt arbejde. Der er blandt andet ansat pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

  Adresse: Chr. Paulsensvej 30 1-4, 2000 Frederiksberg

  Institutionsleder: Martine Rymann, tlf. 2898 3983

  Stedfortræder: Vakant

  Der er personaledækning man.- tors. kl. 7-19 og  fre. kl. 7-14

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen