Gå til hovedindhold

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Læs om, hvad du skal forholde dig til, når du vil istandsætte en fredet eller bevaringsværdig bygning.

Indhold

  Er din bygning fredet og bevaringsværdig?

  Søg i register over fredede og bevaringsværdige bygninger.

  Fredede bygninger

  I Frederiksberg Kommune er 42 bygninger fredet. Udvendige og indvendige ændringer af fredede bygninger kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi skal desuden give tilladelse til udvendige ændringer, hvis bygningen er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller ved en tinglyst deklaration. Vi anbefaler, at du og din rådgiver tager kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen for vejledning.

  Bevaringsværdige bygninger

  I Frederiksberg Kommune er cirka 3.000 bygninger udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. De er vurderet efter SAVE-metoden, hvor 1 er højeste værdi og 9 er laveste værdi. Værdi 1-4 er bevaringsværdige i Frederiksberg Kommune. Størstedelen af bygninger opført i Frederiksberg Kommune er bevaringsværdige og har en særlig værdi for kommunen. Bygningerne er som oftest udført med kvalitet for øje, både i materialer, håndværk og med historiske referencer.

  Når du ejer, bor eller arbejder i en bevaringsværdig bygning, er det vigtigt at vide noget om, hvilken betydning det har, når du gerne vil ændre ejendommen udvendigt. Udvendige ændringer kan være alt fra facadefarver, opsætning af skilte, markiser og facadeelementer, udskiftning af vinduer, døre og tag samt opsætning af altaner og kviste. Alle udvendige ændringer kan medføre, at bygningen mister de kvaliteter, der er med til at gøre bygningen bevaringsværdig. Derfor anbefaler vi, at du og/eller din rådgiver tager kontakt til os eller booker en forhåndsdialog, inden du går i gang med at drømme. Langt de fleste bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller ved en tinglyst deklaration om bebyggelsen. Det betyder, at vi skal give tilladelse til alle udvendige ændringer.

  Lovgivning

  En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jævnfør planlovens paragraf 15, stykke 2, nummer 18. Lovgrundlaget for udpegning af bevaringsværdige bystrukturer og sammenhænge er fastsat i medfør af planlovens paragraf 11a, nummer 15, lovbekendtgørelse om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, samt Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

  Du bør altid bevare og istandsætte de oprindelige vinduer og døre i en bevaringsværdig ejendom. Oprindelige vinduer og døre er som oftest snedkerfremstillet efter håndværksmæssig tradition og af  kernetræ. De er tilpasset ejendommen og er en del af historiefortællingen, der også fortæller noget om vores by. Og de har ofte stedsspecifikke profileringer og andre detaljer, der ikke kan erstattes af nye fabriksfremstillede vinduer og døre.

  Vil du støjisolere og energioptimere din bolig eller dit erhverv, er forsatsvinduer og andre forsatsløsninger en måde at forbedre ejendommen på, som ikke betyder, at du ændrer på ejendommens ydre kvaliteter. Det er næsten altid muligt at bevare og istandsætte de oprindelige vinduer og døre.

  Du bør altid vedligeholde og bevare ejendommens oprindelige facader, farver og bygningsdetaljer som for eksempel udsmykninger, indfatninger og gesimsbånd. Afstem farver efter ejendommen og gadebilledet. Hvis du ikke kan afdække facadens oprindelige farve, bør du tilpasse farven på pudsede og malede overflader efter ejendommens stilart og de omkringliggende ejendomme. Du bør altid foretage afrensningsprøver, inden du renser facaden, og benytte oprindelige materialer, der bevarer det bagvedliggende murværk. Det kræver som udgangspunkt en tilladelse fra os at ændre farven på ejendommen.

  Energirenoveringer, som er synlige udefra, tillader vi som udgangspunkt ikke. Dog kan der være en mulighed for at efterisolere simple gavle med respekt for bygningen, det vil sige hvor gavlen har baggårdpræg og ikke ligner gadefacaden, der ofte har fine detaljeringer i murværk eller puds.

  Vil du isolere gavle udvendigt, bør du afstemme overfladebehandling og farvesammensætning efter ejendommens stilart og områdets karakter, og du skal søge byggetilladelse.

  Læs råd og vejledning i Din facade.

  Du bør altid bevare og istandsætte de oprindelige kviste og ovenlysvinduer på en bevaringsværdig ejendom. De er tilpasset ejendommens proportioner og materialer, der er med til at skabe ejendommens arkitektoniske helhed og originalitet.

  Det er en god idé at efterisolere tagkviste, men det bør gøres indvendigt, så kvisten ikke ændres i dimensioner, proportioner og materialer.

  Vil du etablere nye kviste, ovenlysvinduer eller tagvinduer, bør du placere dem i en ensartet rytme og med proportioner, der er tilpasset tagets fladevirkning. Vi giver som udgangspunkt ikke tilladelse til kviste og større ovenlysvinduer i spidsloftet, det vil sige i den øverste del af saddeltage og mansardtage. Her tillader vi kun små og få mindre ovenlysvinduer, som GVO-vinduer eller GVR-vinduer.

  Du bør udføre nye kviste i dimensioner, materialer og farver, der svarer til de oprindelige og tilpasset bygningens arkitektoniske udtryk. Som udgangspunkt tillader vi kun kviste med 2-fagsvinduer.

  Vil du etablere kvistaltaner, følger vi retningslinjer for altaner.

  På en bevaringsværdig ejendom bør du bevare og istandsætte den oprindelige tagform, tagbeklædning og bygningsdetaljer, som for eksempel skorstene, tårne, spir og sternbræt eller gesimsbræt. Skorstene, der ikke er i brug, kan for eksempel anvendes til at føre mekanisk ventilationsafkast. Bevar tagets oprindelige tagform og profil, hvis du vil energirenovere. Sørg også for at bevare den oprindelige tagbeklædning og undgå at hæve tagfladen, lave vindskeder mod gavle og lignende.

  Hvis der tidligere er udført ombygninger af tagfladen uden hensyntagen til ejendommens bevaringsværdi, bør du ved en ombygning tilbageføre tagbeklædning og bygningsdetaljerne til deres oprindelige udtryk. Du bør vælge materialer, der passer til ejendommen, for eksempel tagrender og nedløbsrør i zink. Undersøg om taget på din ejendom indgår i en sammenhæng med øvrige bygninger i karréen eller kvarteret, inden du ændrer tagform eller tagbeklædning.

  Solceller kan integreres i tagfladen mod gård eller haveside, hvis ejendommen har skifferlignende tag, eller hvor det kan tilpasses uden at bryde en synlig tagflade. 

  Yderligere informationer

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme