logo

Søg byggetilladelse til lejlighed og tofamiliehus

Søg byggetilladelse til lejlighed eller tofamiliehus og læs i hvilke tilfælde, du ikke behøver at søge byggetilladelse. OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

Indhold

  Søg byggetilladelse

  Et tofamiliehus er en ejendom, der er opdelt med vandret skel i to boliger.

  Al byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, også selvom byggearbejdet ikke kræver godkendelse eller byggetilladelse fra kommunen.

  Hvis din bolig under byggearbejdet ikke kan bebos og derfor står tom i mere end 6 uger, skal du søge om dispensation for bopælspligten.

  Fra 10-03-2020 kræver det kun byggetilladelse at etablere et nyt badeværelse eller WC-rum, hvis du samtidig skal gennembryde eller nedrive en bærende væg, og i nogle tilfælde hvis du etablerer et tungere gulv.

  Vær opmærksom på, at reglerne i Bygningsreglement 2018 altid skal overholdes.

  Vådrumssikring kan ske ved at følge SBi-anvisning 252, Vådrum.

  VVS-arbejde skal udføres af autoriseret VVS-installatør.

  Efter Bygningsreglement 2018 § 443, stk. 5 skal nye badeværelser og wc-rum forsynes med mekanisk udsugning på henholdsvis 15 l/sek og 10 l/sek. Der skal være afkast til det fri i individuel kanal. Har ejendommen fælles centralsug, kan du koble på dette, hvis ejeren af ejendommen giver tilladelse.

  Ventilation gennem gårdfacade

  Som alternativ til at etablere afkast til det fri over tag i individuel kanal, tillader kommunen ofte at etablere afkast gennem gårdfacade. Tilladelsen afhænger af, om ejendommen er bevaringsværdig og dens udseende, af gældende lokalplaner og servitutter, og om luft fra aftrækket generer øvrige beboere.

  Hvis ejendommen er bevaringsværdig og/eller omfattet af bevarende lokalplan eller facadecensur, så skal du ansøge om tilladelse efter planloven. Ansøgningen skal indeholde en fuldmagt fra ejer- eller andelsboligforening og en facadetegning eller facadebillede, som viser placering og udformning af ventilationsrist.

  Ansøgningen kan sendes gennem ovenstående link eller med sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme.

  Udstøbe betongulv på træbjælkelag

  Hvis du vil udstøbe betongulv på træbjælkelag, skal både træbjælkelagets og betonudstøbningens bæreevne som udgangspunkt eftervises.

  På ældre træbjælkelag i etageejendomme hvor bjælkelaget er udformet som et normalt træbjælkelag, må du udstøbe beton uden beregningsmæssig eftervisning, når følgende forudsætninger er til stede, jævnfør SBi-rapport 142 Københavnsk Etageboligbyggeri 1850-1900:

  • C-c bjælkeafstand må være højst 900 mm.
  • Træbjælkerne skal være uden væsentlige bomkanter eller andre fejl, der kan reducere bæreevne eller stivhed.
  • Træbjælkerne skal have mindst 100 mm vederlag på murværk.
  • Indskudsler skal fjernes helt ved renovering og erstattes af let isoleringsmateriale.
  • Betonlagets gennemsnitlige tykkelse må være højst 80 mm.
  • Maksimale spændvidde af træbjælkelag til udstøbning afhænger af bjælkedimensionen:

  Bjælkedimension[m]

  150x150

  163x163

  175x175

  188x188

  200x200

  Maksimal fri

  spændvidde [m]

  3,0

  3,4

  3,8

  4,2

  4,6

  Kilde: SBi-anvisning 252 Vådrum

  Hvis du er i tvivl må du søge teknisk rådgivning hos en rådgivende ingeniør.

  Fra 10-03-2020 kræver det kun byggetilladelse at flytte køkken til andet rum, hvis du samtidig gennembryder eller nedriver en bærende væg, og i nogle tilfælde hvis du etablerer et tungere gulv.

  Vær opmærksom på, at reglerne i Bygningsreglement 2018 altid skal overholdes.

  Efter Bygningsreglement 2018 paragraf 443, stykke 3 skal et nyt køkken i en bolig forsynes med emhætte. Emhætten skal have en regulerbar mekanisk udsugning, afkast til det fri og være tilstrækkelig effektiv til at fjerne fugt og luftforurening fra madlavning.

  Afkast fra emhætten til det fri skal ske gennem en individuel kanal, sådan at det ikke er til gene for øvrige beboere. Du må ikke koble emhætter til eksisterende fælleskanaler med naturligt aftræk. Har ejendommen fælles centralsug, kan du koble på dette, hvis ejeren af ejendommen giver tilladelse.

  Ventilation gennem gårdfacade

  Som alternativ til at etablere afkast til det fri over tag i individuel kanal, tillader kommunen ofte at etablere afkast gennem gårdfacade. Tilladelsen afhænger af, om ejendommen er bevaringsværdig og dens udseende, af gældende lokalplaner og servitutter, og om luft fra aftrækket generer øvrige beboere.

  Hvis ejendommen er bevaringsværdig og/eller omfattet af bevarende lokalplan eller facadecensur, så skal du ansøge om tilladelse efter planloven. Ansøgningen skal indeholde en fuldmagt fra ejer- eller andelsboligforening og en facadetegning eller facadebillede, som viser placering og udformning af ventilationsrist.

  Ansøgningen kan sendes gennem ovenstående link eller med sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme.

  Lejligheder

  Du skal søge om byggetilladelse, hvis du ønsker at foretage ændringer i bærende konstruktioner, f.eks. nedrive eller etablere/udvide døråbninger i bærende vægge.

  Etageboligbebyggelse vil ofte høre under konstruktionsklasse 2 eller 3 og vil derfor ofte kræve, at der tilknyttes en certificeret statiker til at udarbejde statisk dokumentation.

  Hvis der udstøbes betongulv på træbjælkelag, skal både træbjælkelagets og betonudstøbningens bæreevne som udgangspunkt eftervises. På ældre træbjælkelag i etageejendomme, hvor bjælkelaget er udformet som et normalt træbjælkelag, må du udstøbe beton uden beregningsmæssig eftervisning, når en række forudsætninger er til stede, jævnfør SBi-rapport 142 Københavnsk Etageboligbyggeri 1850-1900. Er forudsætningerne ikke opfyldt, skal der tilknyttes en certificeret eller anerkendt statiker, som skal foretage tekniske sagsbehandling, jævnfør Bygningsreglement 2018 § 24 til § 29.

  Med ansøgning om byggetilladelse til ændringer i bærende konstruktioner, skal du indsende dokumentation for, hvilken konstruktions- og/eller brandklasse byggearbejdet skal indplaceres i. Kommunen vurderer herefter, om byggeriet er indplaceret korrekt.

  Ved ombygninger, som kan påvirke ejendommens brandmæssige forhold, skal du tilknytte en certificeret brandrådgiver. Det kan for eksempel være ved sammenlægning af lejligheder på tværs af opgange og ved etablering af adgang fra en lejlighed til et depotrum i kælderen eller på loftet.

  Enfamiliehuse

  Ombygninger i enfamiliehuse, som ikke medfører ændret anvendelse eller udvidelse af etagearealet, kan udføres uden byggetilladelse.

  Tilbygninger kræver altid byggetilladelse.

  Mange enfamiliehuse kan indplaceres i konstruktions- og brandklasse 1 og kræver derfor ikke, at der er certificerede rådgivere tilknyttet. Du skal ved ansøgning om byggetilladelse indsende dokumentation for indplaceringen.

  I forbindelse med din ansøgning modtager vi personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til oprettelse og sagsbehandling.  

  Kategorier af personoplysninger

  Navn, adresse, cpr-nummer, ejerforhold, foto og video, gps-lokation, helbred, matrikelnummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang, det er nødvendigt til behandling af sagen. Hvis vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi stadig dataansvarlig og sikrer gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er omfattet af kommunens journaliseringspligt.

  Behandlingshjemmel

  Byggelov, Planlov, almindelige Forvaltningsretlige regler, lov om Byfornyelse, lov om Almene boliger, Boligreguleringenslov, Arkivlov.  

  Dine rettigheder

  Du har efter Databeskyttelsesforordningen, artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan til enhver tid rette henvendelse om:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse.
  • Indsigt i behandling af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1200 København K, telefon 33 19 32 00, email dt@datatilsynet.dk.

  Kontakt databeskyttelsesrådgiver

  Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver enten via sikker forsendelse på borger.dk, på email databeskyttelse@frederiksberg.dk eller med brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att: databeskyttelsesrådgiver.

  Vil du have altan til din lejlighed, skal ejer- eller andelsforeningen og Frederiksberg Kommune med i beslutningsprocessen. Det kræver byggetilladelse fra kommunen at opsætte altan. Ansøgningen bliver vurderet i forhold til den gældende lokalplan, ejendommens bevaringsværdi og en helhedsvurdering af géner for naboejendomme.

  Det er en god idé at læse altanmanualen, før du går i gang.

  Skal du renovere facaden på din ejendom, så få råd og vejledning i Frederiksberg Kommunes Facademanual.

  Er din ejendom fredet eller bevaringsværdig, så læs mere her.

  Vil du rive en bærende væg ned, skal du søge om byggetilladelse. Det gælder også, hvis du vil etablere huller til døre eller udvide et eksisterende dørhul i en bærende væg.

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Målfast plantegning, for eksempel 1:100, der viser forhold før og efter med markering af, hvilke ombygninger du vil foretage.
  • Statisk dokumentation, se evt. ovenstående afsnit om Certificeret brandrådgiver og statiker.
  • Fuldmagt fra andelsboligforeningen, ejerforeningen og/eller udlejer.

  Du skal ikke søge byggetilladelse til at installere brændeovn eller pejs.

  Du skal dog være opmærksom på, at der kun må være én pejs tilsluttet en skorsten. Hvis der er en pejs tilsluttet en skorsten, må der ikke også være tilsluttet en brændeovn. Der må gerne være flere brændeovne tilsluttet samme skorsten.

  Inden du installerer en brændeovn, skal du sikre dig, at der ikke er tilsluttet en pejs på samme skorsten. 

  Det er dit ansvar, at brændeovn, pejs, skorsten og installation lever op til lovgivningen.

  Skorstensfejning

  Det er dit ansvar, at skorstenen bliver efterset og renset af faglært skorstensfejer regelmæssigt, typisk én gang årligt.

  Skorstensfejer

  Kommunen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde kan blive udført. Kommunen har derfor indgået aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om, at han står til rådighed for udførelse af skorstensfejerarbejde. Indgår du selv aftale med Finn Birk Pedersen, så opkræves betaling for hans arbejde via ejendomsskatten.

  Du kan frit vælge anden skorstensfejer, blot vedkommende er uddannet som skorstensfejer.

  Afstand til brændbare materialer

  Ved installationen af ildsted skal du sikre, at der ikke er risiko for antændelse af brandbare materialer på for eksempel gulv, vægge og loft. Hvis ildstedet placeres mindst 500 millimeter fra brandbare materialer, er du på den sikre side. Afstanden kan være mindre, så længe overfladetemperaturen på de brændbare materialer ikke kan overstige 850 grader celsius. Afstandskravet kan også være bestemt ved CE-mærkningen af dit ildsted.

  Gulvbeklædning

  Gulvet under ildstedet skal være ikke-brændbart eller fast beklædt med et ikke-brændbart materiale. Det ikke-brændbare materiale bør gå mindst 300 millimeter frem foran lukkede ildsteder og mindst 500 millimeter frem foran åbne ildsteder. Det ikke-brændbare materiale bør desuden gå mindst 150 millimeter ud til hver side for ildstedets åbning.

  Røgspjæld

  Ildstedet kan forsynes med håndbetjent røgspjæld, der i lukket tilstand sikrer et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 kvadratcentimeter.

  Skorsten

  Det er vigtigt, at aftrækssystemets lysningsareal er tilpasset den indfyrede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning. Jo flere ildsteder på samme skorsten jo større lysningsareal. Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten.

  Hvis du vil installere en pejs (åbent ildsted), skal du være opmærksom på, at den skorsten som pejsen tilsluttes, ikke må betjene andre ildsteder, hverken pejse eller brændeovne. Derimod kan flere brændeovne godt tilsluttes samme skorsten.

  Den skorsten, der skal anvendes, må heller ikke modtage aftræk fra gas- og oliefyrede anlæg samt kedelanlæg indrettet til overtryksforbrænding.

  Vil du inddrage tagetagen eller loftet til beboelse, skal du søge om byggetilladelse. Tagetager eller lofter, som ikke er godkendt til beboelse, må kun anvendes som depot.

  Frederiksberg Kommune har praksis for at tillade beboelse i forbindelse med en underliggende lejlighed, hvis tagetagen er udnyttelig.

  Ved ansøgning om etablering af bolig i tagetagen, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver (se afsnit om certificerede brandrådgivere).

  Du skal være opmærksom på, at relevante tekniske bestemmelser i bygningsreglementet om for eksempel indretning, energiforbrug med videre skal overholdes og dokumenteres ved byggesagens afslutning.

  Hvis ejendommen er bevaringsværdig, omfattet af bevarende lokalplan eller facadecensur skal udformning og placering af nye ovenlys og kviste godkendes i forholde til bygningernes bevaringsværdi og udseende.

  Vil du etablere elevator i din ejendom, så få råd og vejledning i Frederiksberg Kommunes Elevatormanual.

  Fra 10-03-2020 kræver det ikke længere byggetilladelse at ændre på en ejendoms fælles installationer.

  Vær opmærksom på, at reglerne i Bygningsreglement 2018 altid skal overholdes.

  Afløbsinstallationer i bygninger og vandinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.  På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke VVS-arbejder du selv må udføre. Vær desuden opmærksom på, at der kan være bestemmelser i ejer- eller andelsboligforeningens vedtægter.

  Der skal heller ikke søges byggetilladelse til afløbsarbejder i jord, for eksempel etablering af dræn, når det sker i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

  Inden udgravning i eller tættere end 3 meter på vejareal, skal du søge om gravetilladelse her.

  Har du brug for midlertidigt at råde over vej eller offentligt areal til for eksempel skurvogne og materiel, skal du søge om tilladelse her.

  Du kan undersøge, om der er kortlagt jordforurening på grunden her.

  Afløbsarbejder i jord skal udføres af en autoriseret kloakmester.

  Vil du udskifte vinduer, er der en række forhold, der skal overholdes:

  • Hvis dit hus er bevaringsværdigt og omfattet af bevarende lokalplan eller tinglyst facadecensur, må du ikke udskifte vinduer uden tilladelse fra kommunen.
  • Som udgangspunkt skal samtlige vinduer i en bygnings facade være ens, og overfladebehandlingen skal harmonere med facadens udseende i øvrigt. Såfremt kun enkelte vinduer i en bygnings facade udskiftes, skal de nye vinduer udføres med samme opdeling.
  • Beboelsesrum og køkken skal forsynes med en redningsåbning, det vil sige vindue, lem eller dør, som personer kan reddes ud igennem, og som kan nås af brandvæsenets stiger.
  • Eventuelle solafskærmninger og lignende må ikke forhindre brugen af redningsåbninger, og vindue, lem eller dør skal kunne åbnes let og kunne fastholdes i en stilling, der både indefra og udefra giver fri passage.

  Er din ejendom fredet eller bevaringsværdig, så læs mere her.