Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Lejlighed og tofamiliehus

Søg byggetilladelse til lejlighed og tofamiliehus.

Indhold

  Søg byggetilladelse

  Et tofamiliehus er en ejendom, der er opdelt med vandret skel i to boliger.

  Al byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, også selvom det ikke kræver godkendelse eller byggetilladelse fra kommunen.

  Hvis din bolig under byggearbejdet ikke kan bebos og derfor står tom i mere end 6 uger, skal du søge dispensation for bopælspligten.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du skal gennembryde eller nedrive en bærende væg, og i nogle tilfælde hvis du etablerer et tungere gulv.

  Vådrumssikring kan ske ved at følge SBi-anvisning 252, Vådrum.

  VVS-arbejde skal udføres af autoriseret VVS-installatør.

  Efter bygningsreglements paragraf 443 styk 5 skal nye badeværelser og WC-rum forsynes med mekanisk udsugning på henholdsvis 15 l/sek og 10 l/sek. Der skal være afkast til det fri i individuel kanal. Har ejendommen fælles centralsug, kan du koble på dette, hvis ejeren af ejendommen giver tilladelse.

  Ventilation gennem gårdfacade

  Som alternativ til at etablere afkast til det fri over tag i individuel kanal, tillader kommunen ofte at etablere afkast gennem gårdfacade. Tilladelsen afhænger af, om ejendommen er bevaringsværdig og dens udseende, af gældende lokalplaner og servitutter, og om luft fra aftrækket generer øvrige beboere.

  Hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig, omfattet af bevarende lokalplan eller facadecensur, skal du søge tilladelse efter planloven. Ansøgningen skal du sende til By, Byggeri og Ejendomme vedhæftet fuldmagt fra ejerforening eller andelsboligforening samt facadetegning eller facadebillede, som viser placering og udformning af ventilationsrist.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du gennembryder eller nedriver en bærende væg, og i nogle tilfælde hvis du etablerer et tungere gulv.

  Efter bygningsreglements paragraf 443, stykke 3 skal et nyt køkken i en bolig forsynes med emhætte. Emhætten skal have en regulerbar mekanisk udsugning, afkast til det fri og være tilstrækkelig effektiv til at fjerne fugt og luftforurening fra madlavning.

  Afkast fra emhætten til det fri skal ske gennem en individuel kanal, sådan at det ikke er til gene for øvrige beboere. Du må ikke koble emhætter til eksisterende fælleskanaler med naturligt aftræk. Har ejendommen fælles centralsug, kan du koble på dette, hvis ejeren af ejendommen giver tilladelse.

  Ventilation gennem gårdfacade

  Som alternativ til at etablere afkast til det fri over tag i individuel kanal, tillader kommunen ofte at etablere afkast gennem gårdfacade. Tilladelsen afhænger af, om ejendommen er bevaringsværdig og dens udseende, af gældende lokalplaner og servitutter, og om luft fra aftrækket generer øvrige beboere.

  Hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig, omfattet af bevarende lokalplan eller facadecensur, skal du søge tilladelse efter planloven. Ansøgningen skal du sende til By, Byggeri og Ejendomme vedhæftet fuldmagt fra ejerforening eller andelsboligforening samt facadetegning eller facadebillede, som viser placering og udformning af ventilationsrist.

  Vil du rive en bærende væg ned, skal du søge byggetilladelse. Det gælder også, hvis du vil etablere huller til døre eller udvide et eksisterende dørhul i en bærende væg.

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Målfast plantegning, for eksempel 1:100, der viser forhold før og efter med markering af hvilke ombygninger, du vil foretage.
  • Statisk dokumentation.
  • Fuldmagt fra andelsboligforeningen, ejerforeningen og/eller udlejer.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du ønsker at foretage ændringer i bærende konstruktioner, for eksempel nedrive eller etablere/udvide døråbninger i bærende vægge.

  Etageboligbebyggelse vil ofte høre under konstruktionsklasse 2 eller 3 og vil derfor ofte kræve, at du tilknytter en certificeret statiker til at udarbejde statisk dokumentation.

  Hvis der skal udstøbes betongulv på træbjælkelag, skal både træbjælkelagets og betonudstøbningens bæreevne som udgangspunkt eftervises. På ældre træbjælkelag i etageejendomme, hvor bjælkelaget er udformet som et normalt træbjælkelag, må du udstøbe beton uden beregningsmæssig eftervisning, når en række forudsætninger er til stede, jævnfør SBi-rapport 142 Københavnsk Etageboligbyggeri 1850-1900. Er forudsætningerne ikke opfyldt, skal der tilknyttes en certificeret eller anerkendt statiker, som skal foretage tekniske sagsbehandling, jævnfør bygningsreglements paragraf 24 til 29.

  Med ansøgningen om byggetilladelse skal du vedlægge dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse og/eller brandklasse, byggearbejdet skal indplaceres i. Vi vurderer herefter, om byggeriet er indplaceret korrekt.

  Ved ombygninger, som kan påvirke ejendommens brandmæssige forhold, skal du tilknytte en certificeret brandrådgiver. Det kan for eksempel være sammenlægning af lejligheder på tværs af opgange eller etablering af adgang fra en lejlighed til et depotrum i kælderen eller på loftet.

  Du skal ikke søge byggetilladelse, hvis du vil ændre på din ejendoms fælles installationer.

  Afløbsinstallationer og vandinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Se her hvilke arbejder, du selv må udføre. Vær desuden opmærksom på eventuelle bestemmelser i ejerforeningens eller andelsboligforeningens vedtægter.

  Du skal heller ikke søges byggetilladelse til afløbsarbejder i jord, for eksempel etablering af dræn, når det sker i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

  Inden udgravning i eller tættere end 3 meter på vejareal, skal du søge gravetilladelse.

  Har du brug for midlertidigt at råde over vej eller offentligt areal til for eksempel skurvogne og materiel, skal du søge vejråden.

  Du kan undersøge, om der er kortlagt forurenet jord på grunden.

  Afløbsarbejder i jord skal udføres af en autoriseret kloakmester.

  Du skal ikke søge byggetilladelse til at installere brændeovn eller pejs.

  Du skal dog være opmærksom på, at der kun må være én pejs tilsluttet en skorsten. Hvis der er en pejs tilsluttet en skorsten, må der ikke også være tilsluttet en brændeovn. Der må gerne være flere brændeovne tilsluttet samme skorsten.

  Inden du installerer en brændeovn, skal du sikre dig, at der ikke er tilsluttet en pejs på samme skorsten. 

  Det er dit ansvar, at brændeovn, pejs, skorsten og installation lever op til lovgivningen.

  Skorstensfejning

  Det er dit ansvar, at skorstenen bliver efterset og renset af faglært skorstensfejer regelmæssigt, typisk én gang årligt.

  Skorstensfejer

  Kommunen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde kan blive udført. Kommunen har derfor indgået aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om, at han står til rådighed for udførelse af skorstensfejerarbejde. Indgår du selv aftale med Finn Birk Pedersen, så opkræves betaling for hans arbejde via ejendomsskatten.

  Du kan frit vælge anden skorstensfejer, blot vedkommende er uddannet som skorstensfejer.

  Afstand til brændbare materialer

  Ved installationen af ildsted skal du sikre, at der ikke er risiko for antændelse af brandbare materialer på for eksempel gulv, vægge og loft. Hvis ildstedet placeres mindst 500 millimeter fra brandbare materialer, er du på den sikre side. Afstanden kan være mindre, så længe overfladetemperaturen på de brændbare materialer ikke kan overstige 850 grader celsius. Afstandskravet kan også være bestemt ved CE-mærkningen af dit ildsted.

  Gulvbeklædning

  Gulvet under ildstedet skal være ikke-brændbart eller fast beklædt med et ikke-brændbart materiale. Det ikke-brændbare materiale bør gå mindst 300 millimeter frem foran lukkede ildsteder og mindst 500 millimeter frem foran åbne ildsteder. Det ikke-brændbare materiale bør desuden gå mindst 150 millimeter ud til hver side for ildstedets åbning.

  Røgspjæld

  Ildstedet kan forsynes med håndbetjent røgspjæld, der i lukket tilstand sikrer et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 kvadratcentimeter.

  Skorsten

  Det er vigtigt, at aftrækssystemets lysningsareal er tilpasset den indfyrede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning. Jo flere ildsteder på samme skorsten jo større lysningsareal. Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten.

  Hvis du vil installere en pejs (åbent ildsted), skal du være opmærksom på, at den skorsten som pejsen tilsluttes, ikke må betjene andre ildsteder, hverken pejse eller brændeovne. Derimod kan flere brændeovne godt tilsluttes samme skorsten.

  Den skorsten, der skal anvendes, må heller ikke modtage aftræk fra gas- og oliefyrede anlæg samt kedelanlæg indrettet til overtryksforbrænding.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du vil inddrage tagetagen eller loftet til beboelse. Tagetager eller lofter, som ikke er godkendt til beboelse, må kun anvendes som depot.

  Frederiksberg Kommune har praksis for at tillade beboelse i forbindelse med en underliggende lejlighed, hvis tagetagen er udnyttelig.

  Ved ansøgning om etablering af bolig i tagetagen, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver.

  Relevante tekniske bestemmelser i bygningsreglementet om for eksempel indretning, energiforbrug med videre skal dokumenteres ved byggesagens afslutning.

  Hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig, omfattet af bevarende lokalplan eller facadecensur skal udformning og placering af nye ovenlys og kviste godkendes af kommunen.

  Vil du udskifte vinduer skal du:

  • Du skal søge byggetilladelse, hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig, omfattet af bevarende lokalplan eller tinglyst facadecensur.
  • Som udgangspunkt skal samtlige vinduer i en bygnings facade være ens, og overfladebehandlingen skal harmonere med facadens udseende i øvrigt. Såfremt kun enkelte vinduer i en bygnings facade udskiftes, skal de nye vinduer udføres med samme opdeling.
  • Beboelsesrum og køkken skal forsynes med en redningsåbning, det vil sige vindue, lem eller dør, som personer kan reddes ud igennem, og som kan nås af brandvæsenets stiger.
  • Eventuelle solafskærmninger og lignende må ikke forhindre brugen af redningsåbninger, og vindue, lem eller dør skal kunne åbnes let og kunne fastholdes i en stilling, der både indefra og udefra giver fri passage.
  • Læs råd og vejledning i Din facade.
  • Er din ejendom fredet eller bevaringsværdig, så læs her.

  Læs råd og vejledning i Elevatormanual.

  Vil du have altan, skal du søge byggetilladelse. Ansøgningen bliver vurderet i forhold til den gældende lokalplan, ejendommens bevaringsværdi og en helhedsvurdering af gener for naboejendomme.

  Du skal desuden tage ejerforeningen eller andelsforeningen med i beslutningsprocessen.

  Læs råd og vejledning i Din nye altan.

  I forbindelse med din ansøgning modtager vi personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger ved oprettelse og i sagsbehandling.  

  Kategorier af personoplysninger

  Navn, adresser, CPR-nummer, ejerforhold, foto og video, GPS-lokationer, helbred, matrikelnummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. I det omfang vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi fortsat dataansvarlige og sikrer gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er omfattet af kommunens journaliseringspligt.

  Behandlingshjemmel

  Byggelov, Planlov, almindelige Forvaltningsretlige regler, lov om Byfornyelse, lov om Almene boliger, Boligreguleringsloven, Arkivlov.

  Dine rettigheder

  Du har ret til efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K, telefon 33 19 32 00, email dt@datatilsynet.dk.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker email (digital post) eller email til databeskyttelse@frederiksberg.dk.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme