Gå til hovedindhold

Etablering, ændring eller nedlæggelse af adgangsvej/overkørsel

Hvis du ønsker at etablere en ny adgangsvej/overkørsel eller ændre en eksisterende til såvel en offentlige vej som en privat fællesvej, skal du søge om tilladelse hertil hos Frederiksberg Kommune, der er vejmyndighed.

Indhold

  Hvis du ikke allerede har en adgangsvej i form af en overkørsel til din ejendom, eller hvis du ønsker af ændre en placering af en overkørsel, er der tale om en ny adgangsvej, mens en ændring kan bestå i en ændring i bredden af en eksisterende overkørsel.

  Adgangsveje/overkørsler skal som udgangspunkt anlægges i en bredde på 3,5 meter, men der foretages altid en konkret vurdering på baggrund af det ansøgte.

  Som udgangspunkt gives der kun tilladelse til én adgangsvej/overkørsel per ejendom.

  Den der ansøger om etablering, ændring eller nedlæggelse afholder udgiften for arbejdets udførsel.

  Arbejdet i forbindelse med anlæg eller ændring af en adgangsvej/overkørsel skal udføres af en faglært/autoriseret brolægger

  1. En kort beskrivelse af, hvad der ansøges om.
    
  2. En skitse over placeringen af den nye adgangsvej/overkørsel eller over hvilke ændringer, der ansøges om. 
   • Skitsen må meget gerne være lavet på et screen dump fra google eller kommunens digitale bykort.
   • Skitsen skal indeholde tydelige mål, herunder bredde, afstand til skel og faste genstande.

  Når kommunen modtager din ansøgning vil det blive vurderet, om det ansøgte kan imødekommes. Der vil blandt andet blive set på om det ansøgte er færdselsmæssigt forsvarligt samt om der vil ske en eventuel reduktion i antallet af parkeringspladser som følge heraf. Der kan være øvrige forhold der spiller ind, herunder om der står faste genstande eller træer i vejen for det ansøgte.

  Forvaltningen indgår også gerne i en dialog om konkrete løsninger forud for en eventuel ansøgning, ligesom forvaltningen gerne drøfter eventuelle alternative løsningsmuligheder, hvis det ansøgte af konkrete årsager ikke kan imødekommes helt eller delvist.

  Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje og stier må ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Lov om offentlige veje § 49).

  Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse efter stk. 1 stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen (Lov om offentlige veje § 49, stk. 4).

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø