Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Regler for private fællesveje

Bor du på en privat fællesvej, gælder nogle særlige regler for vedligeholdelse af arealer, beplantning af træer, renholdelse, vinterbekæmpelse med videre.

Indhold

  Vejstatus for Rådmand Steins Alle 21-45

  Der er udsendt brev om fornyet interessetilkendegivelse om fremtidig vejstatus til vejens tre ejendomme. Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en tilbagemelding fra alle vejens tre tilgrænsende ejendomme. Der følges op på dette.

  Optagelse af Grøndalsvej som offentlig vej

  Vejlauget for Grøndalsvej har genbehandlet spørgsmålet om vejstatus og anmodet om, at vejen optages som offentlig vej. Der er på den baggrund udsendt brev om varsel om optagelse til grundejerne. Høringsfristen er overstået og sagen afventer behandling i By- og Miljøudvalget. Grundejerne vil efter udvalgsbehandlingen modtage en endelig afgørelse.

  Istandsættelsen af Broderskabsvej, Folkets Alle, Frihedsvej, Jyllandsvej 24-38 og 23-25, Jyllandsvej ud for Kronprinsensvej 57-59, Kronprinsensvej 53-61 og 48-54 og Lighedsvej

  Der er sendt brev om høring om istandsættelse til vejenes tilgrænsende grundejere. Høringsfristen er overstået og de indkomne bemærkninger behandles og forlægges efterfølgende politisk.

  Istandsættelse af Kronprinsensvej 36-44 og 33-39

  Der er sendt brev om istandsættelse ud til grundejerne og fristen for at komme med bemærkninger var den 1. september 2019. Kommunen er i kontakt med grundejerne, om den kommende istandsættelse som forventes at finde sted i 2020.

  Det er ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, der skal holde vejen i god og forsvarlig stand. Undtaget fra denne forpligtelse er ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.

  Frederiksberg Kommune har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med, at grundejerne holder vejene i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb.

  Hvis grundejerne ikke opfylder sin forpligtelse til at holde vejen i en god og forsvarlig stand, bestemmer kommunen i hvilket omfang og på hvilken måde en privat fællesvej konkret skal istandsættes. Det kan ske ved påbud til en grundejer eller som et samlet arbejde, der bliver udført for grundejernes regning.

  Hvis I som grundejere ønsker jeres private fællesvej istandsat, skal I sende et projektforslag til Frederiksberg Kommune.

  Kommunen beslutter:

  • Om arbejdet skal udføres som et samlet arbejde under kommunens kontrol
  • Om den enkelte grundejer skal udføre en del af arbejdet
  • Inden for hvilken tidsramme projektet skal være udført

  Hvis du skal istandsætte vejen

  Kommunen kan beslutte, at du som grundejer skal istandsætte den del af vejen, der er nærmest på din ejendom. Du vil naturligvis blive varslet om istandsættelsen, ligesom du har mulighed for at fremkomme med bemærkninger hertil.

  Hvis arbejdet ikke bliver udført rettidigt eller ikke bliver udført på en tilfredsstillende måde, vil det manglende arbejde blive af kommunen for grundejerens regning.

  Hvis den istandsættelse, som kommunen har besluttet, at du skal stå for, omfatter for eksempel brønde og trafikregulerende eller hastighedsregulerende foranstaltninger, kan du som grundejer forlange, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde for hele vejen.

  Istandsættelse af vejen som et samlet arbejde

  Før Frederiksberg Kommune træffer afgørelse om, at en privat fællesvej, en strækning af en privat fællesvej eller flere private fællesveje skal istandsættes som et samlet arbejde, vil de berørte grundejere modtage et brev om den påtænkte beslutning og herefter have mindst 3 uger til at komme med bemærkninger hertil.

  Efter fristen er udløbet træffer Frederiksberg Kommune en afgørelse, som vil blive sendt tit de berørte grundejere.

  Kommunalbestyrelsen fordeler udgifterne mellem de involverede grundejere på grundlag af:

  • Ejendommenes facadelængde
  • Ejendommenes arealstørrelse
  • Ejendommens benyttelsesmåde

  Fordelingsnøglen ser således ud: 10% til facadelængde (matrikel) mod vejen, 25% til grundens areal og 65% til benyttelsen.


  Bidrag fra hjørneejendomme

  For ejendomme, der også grænser op til anden privat fællesvej eller offentlig vej, skal Kommunalbestyrelsen beregne et passende reduceret bidrag. Det gælder ikke, hvis den anden vej er offentlig og ejendommen er fritaget for vejbidrag til denne.


  Administrationsgebyr til kommunen

  Hvis kommunen står for at udføre et istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejde, kan kommunen ved opgørelsen af udgifterne medregne et administrationstillæg på 9% af udgifterne. Desuden kan der være udgifter til anden sagkyndig bistand.

  Du har mulighed for at påklage kommunens afgørelse til Vejdirektoratet.
  Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager kommunens afgørelse. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.
   

  Frederiksberg Kommune vedligeholder og drifter gadebelysningen på de private fælles veje.

  Armaturtyper følger kommunes belysningsplan, lige som eventuel udskiftning følger kommunes løbende energiudskiftning.

  Grundejerne er som udgangspunkt ansvarlige for renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på de private fællesveje.

  I kan søge kommunen om tilladelse til at plante træer langs vejen. Hvis kommunen giver tilladelse, kan kommunen senere af hensyn til færdslen eller i forbindelse med istandsættelse af vejen kræve, at træerne på eller over vejen nedskæres, studses, opstammes eller fjernes. I skal selv betale for indkøb af træerne og selv stå for plantningen og vedligeholdelsen.

  Du kan skrive til Frederiksberg Kommune på med ansøgning om, at der foretages trafikregulering på vejen. Det skal godkendes af Frederiksberg Kommune og Københavns Politi. Grundejerne afholder selv udgifterne til disse foranstaltninger.

  Hvis I skal holde vejfest, loppemarked eller lignende, kan I ansøge om at lukke vejen midlertidigt ved at kontakte kommunen.

  Hvis afspærring af vejen ikke har betydning for andre trafikanter end jer selv, vil kommunen normalt give tilladelse.

  Københavns Politi skal også give tilladelse. Kommunen sørger for tilladelse fra politiet.

  Kommunen kan tillade, at ledninger, kabler og lignende anlæg bliver anbragt i de private fællesveje. Vejen skal naturligvis retableres til samme stand som før.

  Hvis vejen ikke er reetableret tilfredsstillende, skal du rette henvendelse til Frederiksberg Kommune.

  Etablere ekstra parkeringspladser

  Hvis I ønsker at etablere ekstra parkeringspladser, skal I skrive til Frederiksberg Kommune med et projektforslag.

  Yderligere information

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø