Gå til hovedindhold

Gravetilladelse

Du skal søge tilladelse hos Frederiksberg Kommune, hvis du ønsker at grave i veje, fortove eller lignende på Frederiksberg.

Indhold

  Frederiksberg Kommune skal ifølge museumslovens § 24 informere Københavns Museum, hver gang der udstedes en gravetilladelse. I forbindelse med udstedelse af gravetilladelse fremsendes tilladelsen derfor automatisk til Københavns Museum.

  Ansøg om gravetilladelse

  Hvis du skal udføre gravearbejde på Frederiksberg, skal du ansøge om dette via selvbetjeningsløsningen ’Ansøg om gravetilladelse’ ovenfor.

  Du skal benytte NemID / medarbejdersignatur for at ansøge.

  Du må kun udføre dit gravearbejde i cykelsti og vejareal på kommunens trafikveje i tidsrummet fra 9-15. Gravearbejde på øvrige arealer må du udføre i tidsrummet fra 7-16, og uden for disse tidsrum skal du indhente særlig tilladelse fra kommunen.

  I december måned giver vi som hovedregel ikke tilladelse til gravninger på de 3 hovedstrøg, Gammel Kongevej, Falkoner Allé og Godthåbsvej.

  Hvis du har brug for at opsætte standsningsforbud, skal du skilte med dette minimum 24 timer før arbejdet påbegyndes. Skiltningen skal overholde reglerne for opsætning af midlertidig skiltning. Du finder disse under links i bunden af siden. Her finder du også skema til registrering af biler, som er parkeret på stedet, når skiltene opsættes.

  Det er ledningsejeren, som skal sørge for, at der sker en forsvarlig afmærkning af gravearbejdet, som følgerne anvisningerne i den forhåndsgodkendte skilteplan. Afmærkningen, inklusiv skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal du tilse morgen og aften på hverdage og mindst én gang om dagen i weekenden og på helligdage.

  Skiltningen skal også omfatte information om entreprenør og ledningsejer, formålet med opgravningen, forventet opgravningsperiode og må ikke være dækket af graffiti.

  Som ledningsejer er det dit ansvar, at almindelig færdsel kan passere uhindret - for eksempel ved overdækning af udgravningen med jernplader. Det er også ledningsejeren, der skal sørge for, at der ikke henligger materialer, der gør det svært at komme frem for trafikanter.

  Uden for tidsrummet mellem 9-15 skal der mindst være en kørebane fri til passage – eventuelt ved dirigering – og der skal laves overkørsler og gangbroer på arbejdsstedet, der tager hensyn til handicappede og sikrer, at færdslen kan opretholdes.

  Kommunen skal sammen med politiet altid godkende arbejdet, hvis du anlægger køreplader, afstivning, eller der sker en indskrænkning af færdselsmulighederne. Derudover skal jernplader, der anvendes som køre- eller gangbroer, på overfladen have passende friktion, være fastsikret og være forsynet med asfaltramper eller nedfræses.

  Som ledningsejer er det altid dit ansvar at sørge for, at der er rent, glatførebekæmpet samt fri for sne på det sted, hvor du graver.

  Ved gravearbejde må du ikke arbejde tættere end 2,5 meter fra træstammer og ikke beskære rødder, der er større end 4 centimeter i diameter. Beskæring af grene må kun ske efter aftale med kommunen. Derudover skal du altid holde plantehuller rundt om vejtræer fri, hvor der heller ikke må opstilles materiale eller lignende.

  Hvis du overtræder disse regler, kan du blive opkrævet erstatning for eventuelle skader, som du har forvoldt.

  Du skal overholde nogle retningslinjer, når du afslutter dit gravearbejde.

  Du må ikke anvende frossen jord og kun udføre asfaltarbejde, når vejrtemperaturen er over 5 grader. Ved gravearbejde i asfalterede arealer skal der tilbagefræses 25 centimeter rundt om hele udgravningen, før der udlægges slidlag, og alt brolægningsarbejde skal udføres af en faglært brolægger.

  Når du er færdig med dit gravearbejde, skal graveområdet fremstå på samme måde og med samme funktioner og belægningsmateriale, som før du gik i gang med dit arbejde. Derfor skal du, før du påbegynder et gravearbejde, sørge for, at der er taget en komprimeringsprøve, hvis området forinden er blevet istandsat.

  Hvis retableringsarbejdet ikke er tilfredsstillende udført, eller ikke udført inden for den fastsatte tidsfrist, kan du som ledningsejer selv komme til at hæfte for regningen.

  Efter endt gravearbejde ved cykelstier, skal du sørge for, at alle tilslutninger til eksisterende belægninger i cykelstier bliver udført ved skæring eller fræsning. Derudover skal du sørge for, at slidlaget bliver retableret i fuld bredde, sådan at cykelstien fremstår ligeså behagelig at køre på som før, og der ikke er landsgående og skrå samlinger.

  Jævnheden af cykelstien lagt i længde- eller tværretning må ikke mellem understøtningspunkter vise større afstand mellem sin underkant og overfladen af belægningen end 3 millimeter – dette krav gælder også samlingerne – og så må retableringen ikke udføres med en overhøjde. Hvis det alligevel sker, skal en overhøjde over de 3 millimeter fræses ned.

  I perioden 1. oktober-5. april udføres reparationen i GAB til færdighøjde, og du skal fræse og lave slidlag på disse arealer inden førstkommende juni.

  Kommunen kan stille krav om, at fortovsfliser skal udskiftes med særlige taktile fliser. Hvis det er tilfældet, kan du vederlagsfrit afhente fliserne på Skellet nummer 27 på Frederiksberg.

  Ved vejkrydsninger skal fliserne, hvis det er muligt, gensættes med en hældning på 1:10 og en lysning på 2.5-3 centimeter.

  Hvis du i forbindelse med dit gravearbejde skal have opstillet containere, skurbyer, materiel, midlertidige byggehegn, kabelskabe eller andet, så skal du have en særskilt tilladelse fra kommunen. Du skal også sørge for, at alt opstillet materiel hele tiden er fri for graffiti.

  Hvis du skal grave i et areal, der er forurenet, skal du inden dit arbejde starter, tage kontakt til kommunen og få en vurdering af, om arbejdet kræver tilladelse. Du kan nederst på siden se, om dit gravearbejde ligger i et forurenet område.

  Hvis der under gravearbejdet er visuelt eller lugtmæssigt tegn på forurening af jord eller grundvand, skal du standse gravearbejdet og kontakte kommunen. Ligesom du også skal kontakte afdelingen, når du skal have fjernet dit jord.

  Når du er færdig med dit gravearbejde, skal du orientere os om det senest 8 dage efter, du er færdig.

  Hvis du ikke orienterer os om dit afsluttede gravearbejde, bliver den toårige garantiperiode, som starter, når dit gravearbejdet er færdig, forlænget. I selvsamme garantiperiode er du som ledningsejer ansvarlig for at vedligeholde det areal, som du har retableret.

  Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en gravetilladelse eller indstille dit gravearbejde uden forudgående varsel. Dette kan være tilfældet ved statsbesøg, royale begivenheder, særlige arrangementer, eller hvis politiet kræver det af os.

  I disse tilfælde kan du som ledningsejer ikke holde Frederiksberg Kommune økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som du må have i den forbindelse.

  Du kan forvente af få svar på din ansøgning inden for 14 dage, og når du får tilladelsen, skal den sammen med skilteplanen kunne fremvises på det pågældende sted, hvor gravearbejdet finder sted.

  Yderligere information

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø