Gå til hovedindhold

Udlejningscykler

På denne side kan du finde kontaktoplysninger på de udlejningsoperatører, som har opstillet cykler til udlejning i Frederiksberg Kommune. Endvidere kan du læse om kravene for opstilling af udlejningscykler, og hvordan man søger om tilladelse til at opstille cykler i kommunen.

Indhold

  Man må ikke opstille cykler til udlejning på offentlige arealer uden en forudgående aftale med Frederiksberg Kommune.

  Ser du en væltet udlejningscykel, eller er en udlejningscykel kommet på afveje, kan du henvende dig direkte til operatøren, så vil denne komme og omplacere udlejningscyklen.

  Alle udlejningscykler er udstyret med en QR-kode og et registreringsnummer. Har du det parat kan operatørerne elektronisk finde frem til udlejningscyklen og hurtigere tage hånd om opgaven.

  Bolt
  Mail: denmark.rentals@bolt.eu
  Tlf.: +45 8083 0446

  Donkey Republic
  Mail: support@donkeyrepublic.com
  Tlf.: +45 8988 7227

  Lime
  Mail: support@li.me
  Tlf.: +45 7875 4220

  Tier
  Mail: support@tier.app
  Tlf.: +45 7875 0053

  Kinto Share
  Mail: bike@kinto.nu
  Tlf.: +45 8020 3040

  Den 1. januar 2021 blev reglerne for opstilling af mindre udlejningskøretøjer uden fast forretningssted ændret. Mindre udlejningskøretøjer er for eksempel cykler og løbehjul.

  De nye regler betyder, at udbydere, der vil opstille cykler i Frederiksberg Kommune, skal have en aftale med kommunen. Hvis køretøjerne bliver udlejet fra et fast forretningssted, for eksempel et hotel eller en cykelhandler, kræver det ikke en aftale med kommunen, men en tilladelse til råden over vejareal, som kan opnås ved at sende en ansøgning til vpm@frederiksberg.dk.

  Du kan søge om at indgå aftale med kommunen om at opstille udlejningscykler til udlejning på offentlige (kommunale) arealer i Frederiksberg Kommune. Vilkårene for en tilladelse til opstilling af cykler til udlejning fremgår nedenfor.

  Ansøgningsmaterialet skal indsendes senest den 1. august, hvis man vil i betragtning til at opstille udlejningscykler på Frederiksberg i 2025. Alle dokumenter, herunder bilag, skal være på dansk.

  Nye aftaler vil gælde for to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Der betales et årligt gebyr i forbindelse med aftalen. Det vil ikke være muligt for nye udbydere at få tilladelse til at opstille udlejningscykler i Frederiksberg Kommune i aftaleperioden.

  Frederiksberg Kommune behandler løbende ansøgninger om at indgå aftaler med kommunen om opstilling af udlejningscykler til udlejning på offentlige (kommunale) arealer i en del af kommunen.

  Dette sker på baggrund af lov nr. 2082 af 21. december 2020 om ændring af lov om offentlige veje mv., lov om private fællesveje og færdselsloven.

  Aftalerne vil som udgangspunkt være toårige med mulighed for forlængelse efter evaluering af ordningen. Samtidig evalueres ordningen et halvt år efter aftalens indgåelse med henblik på en vurdering af eventuelle justeringer. Interne og eksterne råd kan blive inddraget i evalueringen.

  Opstilles cykler til udlejning uden forudgående aftale med kommunen, vil disse blive fjernet for egen regning.

  Kommunen opkræver et årligt administrationsgebyr i forbindelse med indgåelse af aftalen. Gebyret for 2024 er 116.400,00 kr. pr. udbyder, idet gebyret dækker kommunes udgifter til administration og tilsyn. Taksterne indeksreguleres årligt efter KL’s seneste pris- og lønskøn for den gældende periode. Gebyret forfalder ved aftalens indgåelse, herefter pr. påbegyndt kalenderår.

  Udlejningscyklerene må kun opstilles til udlejning i kommunens eksisterende cykelstativer. Der må ikke flyttes på allerede parkerede cykler for at få plads til udlejningscyklerne. I fald, der ikke er plads, må der findes andre ledige stativer.

  Der må ikke opstilles cykler til udlejning i parker samt på stier og kirkegårde, som ejes af Frederiksberg Kommune.

  I ansøgningen bedes ansøger oplyse, hvor mange udlejningscykler, der ønskes opstillet.

  Hvis ansøger ønsker at opstille udlejningscykler på arealer, parkeringspladser eller i parker, som ikke ejes af Frederiksberg Kommune (dvs. udenfor offentligt vejareal), skal der altid søges tilladelse af grundejeren og hvis det er på privat fællesvej også Frederiksberg Kommune.

  Herudover skal i ansøgningen oplyses om følgende:

  • Levetid på cykel, idet længst mulige levetid tillægges vægt.
  • Levetid på eventuelle batterier.
  • Støj fra cykel, hvis der udstedes støj fra cyklen ved flytning, parkering, lavbatteritid m.v.
  • Responstid i forhold til fjernelse af cykel, der er placeret i strid med vilkårene.
  • Erfaring med drift af udlejningsvirksomhed herunder tilladelser i sammenlignelige byer, idet erfaring tillægges vægt.

  Ansøgning

  • Ansøgningen skal være skriftlig og på dansk.
  • Længde på ansøgningen må være max. tre A4 sider.
  • Eventuelle bilag skal også være på dansk. 

  Tidsfrister

  Ansøgningsmateriale skal være Frederiksberg Kommune i hænde senest den 1. august med henblik på etablering 1. januar det kommende år. Sagen vil skulle behandles politisk. Kommunen vil herefter hurtigst muligt herefter kontakte de ansøgere, som kommer i betragtning til forhandling om indgåelse af aftaler.

  Materialet sendes pr. mail til vpm@frederiksberg.dk, hvortil også eventuelle spørgsmål kan rettes.

  Frederiksberg Kommune har fastsat følgende vilkår for udstedelse af tilladelse til udlejningscykler på offentlige arealer på Frederiksberg.

  • De opstillede cykler skal, hvis der er tale om elcykler, være forsynet med udskiftelige batterier, så cyklerne ikke skal indsamles hver aften. Udskiftning af batterier skal ske med brug af enten almindelig cykel, ladcykel, elcykel, el-ladcykel eller elbil.
  • Levetiden på cyklerne skal være så god som mulig og have minimum tre års levetid.
  • Cyklerne må ikke udsende støj, der kan genere naboer, ligesom lys på cyklerne skal slukkes umiddelbart efter parkering med henblik på at undgå nabogener.
  • Cyklerne skal efter enhver brug placeres i kommunale cykelstativer.
  • Hver udlejningscykel skal være unik identificerbar via f.eks. QR-kode eller lignende og GPS-tracking samt bære kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, til operatøren.
  • Aftalehaver har en dansktalende kundeservice og alle henvendelser fra borgere kvitteres med et svar.
  • Aftalehaveren skal for egen regning afsætte ressourcer til løbende at flytte cykler til offentlige cykelstativer, hvis de ikke er placeret heri. Aftalehaveren forpligter sig til hver anden dag at foretage rundering, med henblik på at sikre lovlig opstilling af cykler med henblik på udlejning.
  • Responstiden for udlejerne på at fjerne cykler, der står eller ligger til gene for trafikken, fastsættes til maksimalt en time i tidsrummet 07:00 til 22:00, hvis aftalehaveren modtager henvendelser herom enten fra kommunen eller fra borgere.
  • Kommunen kan flytte cykler, der står eller ligger til gene for trafikken, inden for en meget kort radius herfra således, at de står trafiksikkert. Aftalehaveren forudsættes efterfølgende at flytte disse cykler til offentlige cykelstativer.
  • Aftalehaver indfører en ordning, så det er dyrere for brugerne ved ukorrekt parkering.
  • Aftalehaver skal med en uges varsel flytte cykler, hvis et areal skal bruges til andre formål såsom arrangementer, udendørsservering, vejarbejde og lignede. Aftalehavers eventuelle omkostninger eller tab af omsætning i denne forbindelse er kommunen uvedkommende.
  • Aftalehaveren er forpligtet til at dele deres forbrugsdata en gang i kvartalet fordelt pr. måned, herunder:
   • Et overblik over omfanget af udlejningen, herunder på bestemte steder i kommunen
   • Om aftalehavers cykler er i brug eller ej
   • Hvor langt de kører
   • Hvorfra de kører og hvor til de kører
   • Overblik over hvor mange cykler, der ikke parkeres i offentlige cykelstativer
   • Dokumentation for responstid i forhold til flytning af cykler
   • Aftalehaver skal sikre, at der ikke indgår personoplysning som defineret i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 1 i de data, som der leveres til eller gøres tilgængelige for kommunen
  • Der afholdes kvartalsvise møder med Frederiksberg Kommune, som aftalehaveren er forpligtet til at deltage i, i forhold til vilkårsopfyldelse m.v. samt en evaluering af ordningen en gang årligt.
  • Aftalen er tidsbegrænset til at gælde to år med mulighed for efterfølgende. 
  • Aftalehaveren skal sikre vedligehold af materiel, herunder sørge for renholdelse af køretøjer blandt andet for graffiti og lignende
  • De anvendte cykler skal til hver en tid leve op til gældende lovgivning.
  • Kommunen kan ændre på vilkårene med tre måneders varsel, hvis der bliver behov herfor.
  • Aftalen kan opsiges umiddelbart, hvis vilkårene gentagne gange ikke efterleves.
  • Aftalen kan i øvrigt opsiges af aftaleparterne med et varsel på seks måneder.
  • Aftalehaver betaler et årligt gebyr, der dækker kommunens udgifter til administration og tilsyn.
  • Udlejningscykler må ikke placeres på private fællesveje uden videre. Der skal sendes en ansøgning til Frederiksberg Kommune og vejejeres tilladelse.
  • Aftalen kan ikke overdrages uden skriftligt samtykke fra kommunen.
  • Aftalehaver er erstatningsansvarlige for skader, der opstår på byrumsinventar og lignende som følge af brug af udlejningscyklen.
  • Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.
  • Aftalehaver skal overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende.

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø