Gå til hovedindhold

Byggeaffald

Byggeaffald skal anmeldes senest 14 dage før påbegyndelse af byggearbejdet.
Herunder finder du regler, information, selvbetjening og vejledninger om byggeaffald.

Indhold

  Anmeldsesskema for byggeaffald

  Sådan gør du

  Du skal bruge din virksomheds NemID-fil eller dit private MitID for at anmelde byggeaffald. Screening for pcb og andre stoffer er en del af anmeldeskemaet.

  Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald hvis:

  • Dit byggearbejde frembringer mere end et tons affald. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.
  • Du udskifter termoruder fra perioden 1950 til udgangen af 1977 

  Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

  Anmeldelsesskemaerne skal du sende senest to uger før byggearbejdet påbegyndes til kommunen.

  Som bygherre er det overordnet dit ansvar at sørge for, at byggeaffaldet bliver anmeldt til os, sorteret rigtigt efter gældende regler og kørt væk af en godkendt transportør. Mindre mængder byggeaffald – nogenlunde svarende til det, du kan have på en trailer – må du gerne køre til genbrugsstationen selv.

  Du kan også overlade ansvaret for affaldet til din entreprenør eller rådgiver, men de samme regler gælder, uanset om det er en selvbygger, håndværker, entreprenør eller rådgiver, der har ansvaret for affaldet. Du kan læse mere i regulativ for erhvervsaffald, som du finder nederst på siden.

  Allerede i planlægningen af byggeprojektet er det vigtigt at tage højde for, hvordan og hvornår byggeaffaldet kan fjernes. Det vil som regel være en god idé at få affaldet kørt væk jævnligt i løbet af byggeriet - både af hensyn til miljøet og for at sikre bedre plads på din byggeplads.

  Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

  Det er krav til at affaldet kildesorteres på byggepladsen. 

  Farligt affald, PCB-holdig affald, termoruder samt det genanvendelige affald skal altid udsorteres fra andet bygge- og anlægsaffald. 
  Der ud over skal det som minimum sikres at følgende fraktioner bliver kildesorteret:

  • Natursten
  • Uglaserede tegl (Mur og tagsten)
  • Beton
  • Blanding af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord 
  • Asfalt
  • Blanding af beton og asfalt

  Frederiksberg Kommune er en del af Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald, der har udarbejdet en hjemmeside mitbyggeaffald.dk der vejleder og beskriver, hvordan reglerne omkring byggeaffald er og de enkelte affaldsfraktioner skal håndteres og sorteres, både før, under og efter arbejdet.

  Du finder link til pjecen "Skal du rive ned eller renovere?" nederst på siden.

  Du kan komme af med dit byggeaffald på 2 forskellige måder. Enten afleverer du det selv på en genbrugsstation, hvis du forinden har oprettet din virksomhed som kunde, eller du får en privat transportør til at gøre arbejdet. En privat transportør er som regel en god idé, når du skal have transporteret en større mængde byggeaffald. Transportøren kan ofte også stille en container til rådighed for dig.

  Hvis dit byggeaffald derimod har en god kvalitet og umiddelbart kan genbruges, kan du tage kontakt til en forhandler af brugte byggevarer.

  Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget:

  1) Nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald.

  2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.

  Se også nedenstående link: Vejledning til screening af bygninger ved nedrivning og renovering.

  På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf, som kan indeholde problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

  Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.

  Når du som virksomhed anmelder dit byggeaffald, skal du være opmærksom på, at der kan være miljøfarlige stoffer i det. Dit byggeaffald bliver anvist som rent, forurenet eller farligt affald alt efter hvor høj koncentration af miljøfarlige stoffer, der er i affaldet.

   

  Grænseværdier for miljøskadelige stoffer i byggeaffald

  Affaldstype

  Uforurenet affald
  mg/kg (ppm)

  Forurenet affald
  mg/kg (ppm)

  Farligt affald
  mg/kg (ppm)

  Arsen <20 20-1.000 ≥1.000
  Asbest Ikke påvist Påvist (ikke støvende) Påvist (støvende)
  Bly* <40 40-2.500 ≥2.500
  Cadmium <0,5 0,5-1.000 ≥1.000
  Chrom <500 500-1.000 ≥1.000
  Chrom (VI) <20 20-1.000 ≥1.000
  Cyanid <1 1-1.000 ≥1.000

  Klorparaffiner(kortkædede)*

  Klorparaffiner (mellemkædede)*   

     

  ≥2.500

  ≥ 2.500

  Kobber* <500 500-2.500 ≥2.500
  Kviksølv, organisk  (og TOC)* <1 1-2.500 ≥2.500
  Kviksølv, uorganisk* <1 1-2.500 ≥2.500
  Nikkel <30 30-1.000 ≥1.000
  PAH'er <0,3 0,3-1.000 ≥>1.000
  PCB (total) <0,1 0,1-50 >50
  Zink* <500 500-2.500 ≥2.500

  *Stoffer mærket med *er omfattet af summeringsreglerne for HP 14, økotox. Hvis det enkelte stofs koncentration ligger mellem 1000 og 2500 skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2500 ppm (mg/kg) klassificeres affaldet som farligt affald.

  Hvis dit byggeri eller renovering støjer eller støver skal det anmeldes til kommunen. Du kan finde reglerne på området i forskriften du finder nederst på siden.

   

  Du anmelder støj og støv under midlertidigt bygge- eller anlægsarbejde her: Anmeld midlertidigt bygge- eller anlægsarbejde (frederiksberg.dk)

  Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du stiller byggeaffald på offentlig vej eller fortorv. Det gælder uanset om du bruger big bags, container eller andre metoder til at opbevare affaldet. Du skal søge råden over vej.

  Ethvert byggeprojekt, både ombygning, tilbygning, nybyggeri og renovering, producerer en masse affald i form af materialerester fra nedrivning, demontering, fraskæring og så videre.

  Affaldet består typisk af

  • Bjælker
  • Gulvplanker
  • Mursten
  • Fliser
  • Sanitet
  • Vinduesglas
  • Gips
  • Mursten
  • Tegl
  • Jern og metal
  • Asfalt
  • Beton
  • Gasbeton
  • Blanding af stenmaterialer
  • Teglsten
  • Sten- og glasuld
  • Puds
  • Isolering

  Du kan altid kontakte os på byggeaffald@frederiksberg.dk , hvis du er i tvivl om dit affald er byggeaffald, og hvad du skal gøre med det.

  I forbindelse med din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for.

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At sagsbehandle i forbindelse med din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.
  • Og i nogle tilfælde til intern ledelsesinformation

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, databeskyttelsesloven § 11 om brug af CPR-nummer og bekendtgørelse om affald §§ 60-63. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger, i dette tilfælde oftest navn, mail, telefonnummer og information om den ejendom, hvor byggeaffaldet stammer fra samt de oplysninger om bygherre, entreprenører, modtageanlæg og transportører, som du oplyser i anmeldelsen.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine personoplysninger til den bygherre, rådgiver, entreprenør samt de modtageanlæg og transportører du har anført i din anmeldelse, eller de modtageanlæg som Frederiksberg Kommune anviser byggeaffaldet til. Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til andre dele af kommunen, og i visse tilfælde til andre offentlige myndigheder.
  Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til systemleverandører i henhold til databehandler-aftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer. Der er tale om systemet Bygningsaffald.dk.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28. 5., 1200 København K, Tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Affald og Genbrug

  Frederiksberg Rådhus, 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse i Borgerservice:

  Mandag og torsdag klokken 9-17
  Tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-13

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til Affald og Genbrug

  For virksomheder: Send sikker digital post til Affald og Genbrug