Gå til hovedindhold

Regler for affald

Hvilke regler gælder for affaldsordningerne og hvad koster affaldet? Læs om reglerne for affald og genbrug på Frederiksberg.

Indhold

  Regler for affald

  Alle ejendomme betaler affaldsgebyrer til kommunen. Vi opkræver to forskellige gebyrer fast over bidragsbilletten: gebyr for genanvendeligt affald og gebyr for restaffald. Derudover opkræves gebyr for en række ekstra ydelser. Herunder kan du se, hvordan gebyrerne er sammensat. Affaldsgebyrer til husholdninger pålægges ikke moms ved opkrævning. 

  Afhentningssted for affald i beholdere

  Kroner eksklusiv moms

  Afhentningssted, per styk og per år

  1.100,00

   

  Restaffald (dagrenovation og småt brændbart)

  Kroner eksklusiv moms

  Restaffald per 100 liter ved ugentlig tømning, per år

  720,00

   

  Genanvendeligt affald med videre Uafhængigt af mængde

  Kroner eksklusiv moms

  • Madaffald

  316,00

  • Storskrald, løst

  180,00

  • Haveaffald, beholder/løst

  50,00

  • Glas

  90,00

  • Papir

  50,00

  • Pap

  170,00

  • Plast

  260,00

  • Metal

  30,00

  • Tekstiler

  65,00

  • Farligt affald

  100,00

  • Genbrugsstationer

  295,00

  • Administration

  62,00

  I alt, per husholdning per år

  1.668,00

   

  Særlige ydelser

  Kroner eksklusiv moms

  Container til stort brændbart eller stort jern og metal, per bestilling

  2.292,00

  Container til haveaffald, per bestilling

  1.648,00

  Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, per time

  442,00

  Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas, per gang

  103,00

  Beholdervask, per beholder under 1 m³

  193,00

  Leje af mobile affaldsrum, per år

  30.085,00

  Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder

  451,00

  Bestilling af ekstra tømning, pr. gang

  150,00

  Ukorrekt sortering

  Kroner eksklusiv moms

  Ukorrekt sortering

  430,00

  Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde

  1.720,00

  Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr

  215,00

   

  Erstatning af beholdere med videre og ekstrabeholdere

  Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.

   

  Ekstraomkostninger forbundet med afhentning

  Kroner eksklusiv moms

  Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned

  215,00

   

  Noter:

   

  1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre.
  2. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,8 gange gebyr for beholderrumfang. Ved nedbrud af mobilsug betales herudover almindelig takst for antal liter stillet til rådighed i almindelige beholdere i den periode, hvor ejendommen gør brug af sådanne ekstra beholdere til restaffald.
  3. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

  Alle ejendomme betaler affaldsgebyrer til kommunen. Vi opkræver to forskellige gebyrer fast over ejendomsskattebilletten, gebyr for genanvendeligt affald og gebyr for restaffald, og derudover gebyr for en række ekstra ydelser. Herunder kan du se, hvordan gebyrerne er sammensat. 

  Afhentningssted for affald i beholdere

  Kroner eksklusiv moms

  Afhentningssted, per styk og per år

  990,00

   

  Restaffald (dagrenovation og småt brændbart)

  Kroner eksklusiv moms

  Beholderrumfang, per 100 liter ved ugentlig tømning, per år

  638,00

   

  Genanvendeligt affald med videre

  Kroner eksklusiv moms

  • Madaffald

  276,00

  • Storskrald, løst

  175,00

  • Haveaffald, beholder/løst

  50,00

  • Glas

  97,00

  • Papir

  62,00

  • Pap

  161,00

  • Plast

  204,00

  • Metal

  32,00

  • Tekstiler

  64,00

  • Farligt affald

  87,00

  • Genbrugsstationer

  222,00

  • Administration

  82,00

  I alt, per husholdning per år

  1.514,00

   

  Særlige ydelser

  Kroner eksklusiv moms

  Container til stort brændbart eller stort jern og metal, per bestilling

  2.187,00

  Container til haveaffald, per bestilling

  1.572,00

  Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, per time

  422,00

  Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas, per gang

  98,00

  Beholdervask, per beholder under 1 m³

  184,00

  Leje af mobile affaldsrum, per år

  28.704,00

  Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder

  430,00

  Bestilling af ekstra tømning, pr. gang

  143,00

  Ukorrekt sortering

  Kroner eksklusiv moms

  Ukorrekt sortering

  410,00

  Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde

  1.640,00

  Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr

  205,00

   

  Erstatning af beholdere med videre og ekstrabeholdere

  Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.

   

  Ekstraomkostninger forbundet med afhentning

  Kroner eksklusiv moms

  Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned

  205,00

   

  Noter:

   

  1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre.
  2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre.
  3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang.
  4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

  Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald bestemmer reglerne for affaldsordningerne på Frederiksberg. 

  Find svar på de konkrete regler for affaldsordningerne Frederiksberg Kommunes administrative retningslinjer for husholdningsaffald, hvem der kan benytte den pågældende affaldsordning, hvilke typer affald, der må komme i ordningen, hvad du selv skal sørge for, og hvad kommunen sørger for. Retningslinjerne bliver opdateret, hvis der sker ændringer.

  Affald skal sorteres og afleveres i de rigtige affaldsbeholdere, skabe, bokse eller stilles korrekt frem til løs afhentning (fx storskrald, som står på jorden).

  Sådan sørger du for, at vi kan hente dit affald:

  • Affaldet skal altid være sorteret
  • Låget på affaldsbeholderen skal være lukket
  • Håndtag og hjul (bagsiden) på 2-hjulede affaldsbeholdere skal vende ud mod skraldemanden
  • Adgangsvejen, hvor skraldemanden går med affaldet ud til skraldebilen, skal være plan, skridsikker og med fri passage
  • Storskrald skal sorteres, stilles i adskilte bunker, og alle genstande skal så vidt muligt stå oprejst og må ikke være stablet
  • Haveaffald skal i affaldsbeholder eller i åbne papirsække

  Boligforeninger med skraldesug:

  • Restaffald skal i lukkede skraldeposer – det gælder også pizzabakker
  • Skraldeposerne må ikke være større end 15 liter
  • Småt brændbart indbo må ikke komme i suget – kontakt boligforeningens affaldsansvarlige eller kør selv dit affald på genbrugsstationen

  Skraldebilerne henter affald fra klokken 5.45-17.00

  Skraldebilerne der tømmer skraldesug starter klokken 7.00.

  Skraldebilerne som henter plast- og mad-drikkekartoner starter kl. 5.45. Alt andet genanvendeligt affald, madaffald og farligt affald starter klokken 8.10.

  Vi er som regel færdige med at hente affald klokken 17.00, men enkelte dage bliver den 19.00 inden alle skraldebiler er kommet hjem.

  Skraldebilerne ser ens ud, men de henter forskellige typer affald, og vi blander aldrig affaldet sammen. 

  Der gælder særlige regler for affald fra byggerier.

  Du skal anmelde til os hvis:

  • Dit byggearbejde frembringer mere end et tons affald. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét
  • Du fjerner asbestholdige materialer, fjerner farligt affald, for eksempel bly i maling eller PCB

  Farligt byggeaffald som asbest, PCB og bly, skal du altid anmelde. Almindeligt byggeaffald under et tons, som mursten, gips med videre kan du aflevere uden anmeldelse på genbrugsstationen.

  Anmeld dit byggeaffald.

  Standpladsen, hvor jeres beholdere til affald står, skal være godkendt af Frederiksberg Kommune. I vores vejledning kan du læse om, hvordan standpladsen skal være indrettet.

  Adgangsvejen er vejen fra skraldebilen og indtil standpladsen, hvor beholderne til affald står. I vores vejledning kan du læse om forhold ved adgangsvejene.

  Se vejledning om standplads og adgangsveje.

  Vådt affald efter et skybrud eller anden vandskade skal til forbrænding. Det er kun farligt affald og elektronik, som skal sorteres fra.

  Pak brændbart affald i sorte sække, og farligt affald og elektronik i klare sække. Genbrugsstationen modtager kun affald i klare sække, så læs herunder, hvad du gør med resten.

  Boligforeninger

  Hvis I har plads i jeres affaldsbeholdere til restaffald, så brug dem til at fylde op med det våde affald. På den måde vil I løbende få hentet jeres affald.
  Større ting kan I aflevere på genbrugsstationen, eller I kan bestille afhentning af storskrald (herunder elektronik) og farligt affald.

  Alt småt affald under en meter skal pakkes i sorte sække, og for eksempel flyttekasser skal I rive i stykker og putte i sorte sække.

  Der kan være 2-5 ugers ventetid på afhentning af affald, især hvis mange har været udsat for vandskader. Kan I ikke vente, så sørg selv for transport til genbrugsstationen.

  Vær opmærksom på, at man ikke må stille affald på fortov og vej i længere tid. I må først stille affaldet frem den dag, I får hentet storskrald.

  I kan også leje en container til stort og småt brændbart affald. Der må ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.


  Villa, villalejlighed og rækkehus

  Brug genbrugsstationen til dit våde affald. Husk at bruge klare sække, hvis du har brug for at pakke affaldet ind. Vær opmærksom på, at du ikke må stille affald på fortov og vej. Bruger du fortov og vej, må du først stille affaldet frem, den dag du får hentet storskrald.

  Har du meget affald, kan du leje en container til brændbart affald. Eller dele en container med dine naboer. Der må ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.

  Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du stiller affald på vej eller fortov. Det gælder uanset, om du bruger big bags, container eller andre metoder til at opbevare affaldet. 

  Søg om tilladelse til at sætte dit affald på gaden.

  Affaldsbeholdere på hjul låner du af Frederiksberg Kommune. 

  Bor du i villa er løsningen: 

  • Madaffald og restaffald i en 240 liter to-kammer beholder
  • Plast og mad- og drikkekartoner i en 240 liter et-kammer beholder
  • Pap i en 240 liter et-kammer beholder
  • Papir og metal i en 240 liter to-kammer beholder
  • Rød miljøboks til farligt affald og småt elektronik

  Bor du i lejlighed med fælles beholdere, har du et-kammer beholdere til rådighed i din gård. Til farligt affald vil der enten være en rød miljøboks eller et miljøskab afhængigt af ejendommens størrelse. 

  Affaldsbeholdere kommer i forskellige størrelser. Vi vurderer løbende om du har brug for større eller mindre beholdere, så det passer til behovet. Men du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en vurdering. 

  Vær opmærksom på, at det er ejendommens ansvar at holde affaldsbeholderne rene.

  Du kan hos Borgerservice bestille en stor container til haveaffald, stort metal eller stort brændbart. Hvis containeren skal stå på offentligt areal sørger vi for, at du får tilladelse fra Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift. Du skal til gengæld sørge for at afspærre vejen korrekt. 

  • Spær 18 meter af i længden
  • Sørg for at der er minimum 3 meters fri passage uden om containeren, så lastbiler også kan passere containeren
  • Anvend autoriserede parkeringsforbudsskilte (C61) med undertavle med dag og dato. Kommunen må ikke låne skilte ud, du kan kontakte et privat afspærringsfirma. 
  • Opsæt skiltene mindst 24 timer i forvejen
  • Registrer på en liste, hvilke biler der er parkeret, når I sætter skiltene op. 
  • Sørg for at holde rent omkring containeren. 

  vejledningen om skilteplacering kan du se, hvordan du skal afmærke afhængigt af, hvordan dine vejforhold ser ud.

  Det er vigtigt, at du afmærker korrekt med skilte så afspærringen er lovlig. Hvis vi må køre forgæves og ikke kan aflevere containeren på grund af forkert afmærkning, vil du blive opkrævet et gebyr. Har du spørgsmål til afmærkning skal du kontakte Byliv og drift. Kontaktoplysninger finder du nederst på siden.   

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Affald og Genbrug

  Frederiksberg Rådhus, 1. sal
  Smallegade 1, benyt vestindgangen (ved parkeringspladsen)
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-15
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse i Borgerservice:

  Mandag og torsdag klokken 9-17
  Tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-13

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til Affald og Genbrug

  For virksomheder: Send sikker digital post til Affald og Genbrug