Gå til hovedindhold

Skolebestyrelse

Alle folkeskoler har en skolebestyrelse, hvor du som forælder kan blive valgt ind og få indflydelse på dit barns skolegang.

Indhold

  Du kan som forælder blive valgt ind i skolebestyrelsen, som fastsætter principperne for skolens arbejde, herunder personalesammensætning, undervisningens tilrettelæggelse, lukkedage i skolefritidsordning og klub med videre.

  Se styrelsesvedtægterne for folkeskolen ved at følge linket til Politikker og planer nedenfor.

  Skolerne i Frederiksberg Kommune har forældrevalgte bestyrelser.

  Der afholdes valg til bestyrelserne hvert 4. år. Skolerne kan vælge at afholde forskudte valg hvert 2. år.

  Der afholdes valg til skolebestyrelserne i 2022. Valget gælder for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2026.

  Få indflydelse på dit barns skolegang

  De fleste forældre vil gerne have indflydelse på deres barns skole. Forældre har ideer og ønsker til deres barns skolegang og vil gerne være med til at præge udviklingen. Skolebestyrelsen er den vigtigste indflydelsesvej til dit barns skole.

  Hvad bliver besluttet i skolebestyrelsen?

  Vigtige beslutninger og ansvar er lagt ud til skolebestyrelsen. De overordnede myndigheder fastsætter de overordnede mål og rammer, men det er op til skolerne at vælge, hvordan de vil leve op til de givne mål og rammer. Det er noget af det, som de personer, der bliver stemt ind i skolebestyrelsen, er med til at bestemme.

  F.eks. godkender skolebestyrelsen:


  • Læseplaner for de enkelte fag
  • Bestemmer hvilke undervisningsmidler, skolen skal købe
  • Er i dialog med forvaltningen og politikerne på rådhuset.

  Valgbestyrelsen

  Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

  Hvem kan vælges og hvem kan stemme?

  Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges af og blandt skolens forældrekreds samt de personer, som efter eget ønske får valgret og valgbarhed som forældre.

  Skolens forældrekreds består af de personer, der på valgtidspunktet, her 2. maj 2022, har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen.

  Starter dit barn i børnehaveklasse i skoleåret 2022/23 på distriktsskolen, har I valgret og valgbarhed til skolebestyrelsesvalg 2022.

  Skolen fastsætter frist for kandidatopstilling.

  Desuden kan følgende personer fremsætte ønske om valgret og valgbarhed over for skolens leder:

  1. Hvis du ikke har del i forældremyndigheden: Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden (punkt 4).

  2. Faderen til det barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver.

  3. Hvis du har barn i familiepleje eller døgnophold: Personer, der har modtaget en af skolens elever i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og til hvem plejetilladelse eller anden tilladelse er givet senest ét år før valget.

  4. Hvis du er gift med et barns forældre: Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn indskrevet i skolen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet (det forudsættes, at forældremyndigheden ikke ved aftale er delt mellem barnets forældre)

  5. Hvis du er stedforælder til et barn: Hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.


  Valglister og kandidatopstilling

  • 23. februar til 4. marts 2022 vil valglisterne være fremlagt på skolens kontor. Valglisten er listen over de stemmeberettigede på hver skole.
  • 4. marts er sidste dag, hvor der kan fremsættes ønske om optagelse på valglisten.
  • 7. marts tager valgbestyrelsen stilling til de fremsatte ønsker om optagelse på valglisten.
  • 31. marts er der valgmøde/orienteringsmøde på skolen, hvor reglerne for valget gennemgås.

  Fredsvalg

  • Hvis der ikke er indgået en aftale om fredsvalg d. 7. april igangsættes valget.  Hvis antallet af kandidater svarer til antallet af repræsentanter i skolebestyrelsen, bliver der ikke afholdt valg.

  Hvis der bliver valg

  • 2. maj offentliggøres der stemmemateriale på via skolens hjemmeside. Materiale kan også hentes på de enkelte skolers kontor.
  • Fra 2. maj til 20. maj kan der afgives stemme elektronisk.
  • 12. maj er sidste frist for aftale om fredsvalg
  • 20. maj er sidste frist for at stemme.
  • 31. maj er sidste frist for at klage over valget til Kommunalbestyrelsen.
  • 1. august 2022 tiltræder den nye skolebestyrelse

  Hvordan stemmer jeg?

  Hjemmene får adgang til stemmematerialet mindst 10 dage før valgfristen. Valget gennemføres elektronisk.

  Stemmeoptælling

  Når afstemningen er slut, foretager valgbestyrelsen stemmeoptælling. Herefter underretter valgbestyrelsen de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget, ligesom afstemningens resultat meddeles Kommunalbestyrelsen, der offentliggør det.

  Sammensætning af skolebestyrelsen

  Der er 11 medlemmer i skolens bestyrelse:

  • 7 forældrerepræsentanter, der vælges for fire år
  • 2 medarbejderrepræsentanter, der vælges for 1 år
  • 2 elever, der vælges for 1 år

  Rollerne i skolebestyrelsen

  Alle medlemmer i en skolebestyrelse har stemmeret. Bestyrelsesformanden vælges blandt de valgte forældre.

  Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i møder uden stemmeret.

  Skolebestyrelsesmøder

  Bestyrelsen holder ca. 10 møder om året. Hvert møde varer 2-3 timer og foregår som regel sidst på eftermiddagen eller først på aftenen.

  Hvad laver en skolebestyrelse

  En skolebestyrelses vigtigste opgave er at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed. Det kan dreje sig om:


  • Hvordan undervisningen organiseres
  • Hvordan arbejdsopgaver fordeles mellem skolens lærere
  • Skole/hjem-samarbejdet

  Samt:

  • Godkendelse af skolens budget
  • Godkendelser af undervisningsmidler

  Yderligere information

  Kontakt

  Skoleafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 0088

  Send sikker digital post til Skoleafdelingen