Gå til hovedindhold

Carport, garage og udhus

Søg byggetilladelse til carport, garage, udhus og andre sekundære bygninger.

Indhold

  Søg byggetilladelse

  Al byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, også selvom det ikke kræver godkendelse eller byggetilladelse fra kommunen.

  • Vil du bygge noget, som ikke overholder lokalplanen, skal du søge dispensation.
  • Vil du bygge noget, som ikke overholder byggeretten i bygningsreglementet, skal du søge byggetilladelse.

  Vi foretager helhedsvurdering og træffer afgørelse. Desuden skal vi orientere eller partshøre berørte naboer.

  Skal du søge byggetilladelse?

  Byggearbejdet skal altid overholde bestemmelserne i bygningsreglementet og udføres i overensstemmelse med tidligere accepterede løsninger, jævnfør bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand. Desuden skal tinglyste servitutter og lokalplaner overholdes. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen eller byplanvedtægten, der gælder.

  Du skal søge byggetilladelse:

  • Hvis det samlede areal af bygningerne overstiger 50 kvadratmeter.
  • Hvis du vil bygge garage eller carport, der er integreret i en primær bygning.

  Ejendommens ejer er ansvarlig for, at byggeriet er lovligt.

  Når byggeriet er afsluttet, skal du indberette bygningernes areal, opførelsesår, materiale og tagmateriale til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  Hvor meget må du bygge?

  Inden du bygger, skal du undersøge, om der er en gældende lokalplan. Lokalplanen kan være afgørende for, hvor meget du må bygge, uden det tæller med i bebyggelsesprocenten.

  De første 35 eller 50 kvadratmeter regnes ikke med i bebyggelsesprocenten (om det er 35 eller 50 kvadratmeter kan afhænge af, hvornår en eventuel lokalplan er vedtaget). Det er det samlede areal af småbygninger, der er afgørende.

  Skal du søge byggetilladelse?

  Byggearbejdet skal altid overholde bestemmelserne i bygningsreglementet og udføres i overensstemmelse med tidligere accepterede løsninger, jævnfør bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand. Desuden skal tinglyste servitutter og lokalplaner overholdes. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen eller byplanvedtægten, der gælder.

  Du skal søge byggetilladelse:

  • Hvis det samlede areal af bygningerne overstiger 50 kvadratmeter.
  • Hvis du vil bygge garage eller carport, der er integreret i en primær bygning.

  Ejendommens ejer er ansvarlig for, at byggeriet er lovligt.

  Når byggeriet er afsluttet, skal du indberette bygningernes areal, opførelsesår, materiale og tagmateriale til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  Hvor meget må du bygge?

  Inden du bygger, skal du undersøge, om der er en gældende lokalplan. Lokalplanen kan være afgørende for, hvor meget du må bygge, uden det tæller med i bebyggelsesprocenten.

  De første 20 kvadratmeter regnes ikke med i bebyggelsesprocenten. Det er det samlede areal af småbygninger, der er afgørende.

   

  I forbindelse med din ansøgning modtager vi personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger ved oprettelse og i sagsbehandling.  

  Kategorier af personoplysninger

  Navn, adresser, CPR-nummer, ejerforhold, foto og video, GPS-lokationer, helbred, matrikelnummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. I det omfang vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi fortsat dataansvarlige og sikrer gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er omfattet af kommunens journaliseringspligt.

  Behandlingshjemmel

  Byggelov, Planlov, almindelige Forvaltningsretlige regler, lov om Byfornyelse, lov om Almene boliger, Boligreguleringsloven, Arkivlov.

  Dine rettigheder

  Du har ret til efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse.
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at klage til Datatilsynet.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Kontakt

  By, Byggeri og Arkitektur

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Arkitektur

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Arkitektur