logo

Søg byggetilladelse til enfamiliehus

Søg byggetilladelse til enfamiliehus og læs i hvilke tilfælde, du ikke behøver at søge byggetilladelse. OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

Indhold

  Søg byggetilladelse

  Et enfamiliehus er en ejendom på egen grund, som kun indeholder én bolig, for eksempel parcelhus eller et rækkehus.

  Al byggeri skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, også selvom byggearbejdet ikke kræver godkendelse eller byggetilladelse fra kommunen.

  Hvis din bolig under byggearbejdet ikke kan bebos og derfor står tom i mere end 6 uger, skal du søge om dispensation for bopælspligten.

  I forbindelse med din ansøgning modtager vi personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger ved oprettelse og i sagsbehandling.  

  Kategorier af personoplysninger

  Navn, adresser, CPR-nummer, ejerforhold, foto og video, gps-lokationer, helbred, matrikelnummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. I det omfang vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi fortsat dataansvarlige og sikrer gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er omfattet af kommunens journaliseringspligt.

  Behandlingshjemmel

  Byggelov, Planlov, almindelige Forvaltningsretlige regler, lov om Byfornyelse, lov om Almene boliger, Boligreguleringensloven, Arkivlov.

  Dine rettigheder

  Du har ret til efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K, Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker email (digital post) eller email til databeskyttelse@frederiksberg.dk.

  Vil du renovere dit enfamiliehus, og er der ikke tale om en udvidelse af bolig- eller etagearealet, skal du ikke søge om byggetilladelse.

  Er din ejendom markeret som værende bevaringsværdig og omfattet af en bevarende lokalplan eller omfattet af en tinglyst servitut med "facade-censur" eller lignende, må du dog ikke foretage udvendige ændringer eller ombygninger uden tilladelse. Det gælder også udskiftning af døre, vinduer og altaner, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

  Udvendig efterisolering på maksimalt 25 centimeter betragtes ikke som udvidelse af etagearealet. Udvidelsen skal dog indberettes til BBR.

  Hvis efterisoleringen betyder, at afstanden mod naboskel ikke længere er overholdt, skal du søge om byggetilladelse.

  Der gælder ingen særlige regler for almindelige terrasser, der er anlagt direkte i niveau med haven og uden overdækning. En terrasse uden overdækning er ikke omfattet af bebyggelsesprocenten. Det vil sige, at du kan anlægge en ny terrasse, også selvom dit hus allerede fylder så meget af grunden, at du ikke må opføre en tilbygning, udestue eller lignende. 

  Overdækket terrasse

  Vil du bygge en overdækket terrasse lige op ad dit hus, er der særlige krav til brandsikkerheden og den skal derfor være konstrueret, så der ikke kan ske brandsmitte fra terrassen til selve huset.

  Du må godt placere en overdækket terrasse i skellet til naboen, hvis terrassen ikke er hævet over jorden. Men hvis en overdækket terrasse placeres nærmere end 2,5 meter fra skellet, er der særlige krav til brandsikkerheden og den skal derfor være konstrueret, så der ikke kan ske brandsmitte fra terrassen til naboen.

  Overdækkede terrasser tæller kun med i bebyggelsesprocenten, hvis det samlede areal af overdækninger, skure, garager, carporte og lignende tilsammen overstiger 50 kvadratmeter. Du må opføre op til 50 kvadratmeter sekundære bygninger uden at søge om byggetilladelse. Byggeriet skal dog overholde gældende regler i bygningsreglementet samt eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter tinglyst på ejendommen.

  Hævet terrasse

  En hævet terrasse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skellet til naboen.

  Tagterrasse

  En tagterrasse skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet samt gældende lokalplaner og servitutter. Det betyder blandt andet, at den ikke må placeres nærmere end 2,5 meter fra skellet til naboen, og at den skal sikres med et værn, for eksempel et rækværk, der er mindst 1 meter højt.

  Nybyggede terrasser skal overholde kravene i Bygningsreglementet om tilgængelighed for alle. Det betyder, at der ikke må være niveauforskel mellem gulv inde og terrasse ude, og at dørtrin maksimalt må være 2,5 centimeter højt. 

  Vil du renovere facaden på din ejendom, så læs råd og vejledning i vores facademanual, som du finder længere nede på siden.

  Er din ejendom fredet eller bevaringsværdig, så læs mere her.

  Vil du opføre en tilbygning til dit enfamiliehus, skal du søge om byggetilladelse.

  Det er dit ansvar, at byggearbejdet overholder bestemmelserne i Bygningsreglementet samt tinglyste servitutter og lokalplaner. Du må ikke påbegynde byggearbejde, før du har modtaget en byggetilladelse.

  Ansøgning om byggetilladelse til at opføre tilbygning til enfamiliehus skal indeholde:

  • Oplysninger til identifikation af ejendommen, herunder oplysninger om adresse og matrikelnummer.
  • Situationsplan.
  • Plantegning.
  • Tværsnit af bygningen med materialebeskrivelse.
  • Facadetegninger med højdeangivelser.

  Eventuel ansøgning om faskine og jordvarme skal indsendes særskilt.

  Det er din pligt som ansøger at oplyse, hvilke bestemmelser i Bygningsreglementet, servitutter og lokalplan dit byggeprojekt er i strid med. Hvis projektet ikke kan opfylde de regler, som ejendommen er omfattet af, skal du fremsende en begrundet ansøgning om dispensation, samt en motiveret begrundelse for hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

  Vil du bygge udestue, skal du ansøge om byggetilladelse. Hvis dine ønsker rækker ud over gældende krav og regler i Bygningsreglementet, servitutter og lokalplan, skal du med ansøgningen søge om dispensation. 

  Ansøgning om byggetilladelse til at opføre en udestue skal indeholde:

  • Situationsplan over eksisterende forhold.
  • En tegning over grunden, der viser samtlige bygningers placering på grunden, herunder afstande til skel mod naboer og veje.
  • Situationsplan over fremtidige forhold med udestuen indtegnet. Afstande til naboskel og vej skal være tydeligt angivet.
  • Tegning af selve udestuen, opstalt set fra siden, gerne flere opstalter, så kommunen kan se bygningen fra flere sider (for eksempel mod nord/syd/øst/vest), eller tydelige facadeopstalter.
  • Tegningsmaterialet skal være målfast i mindst 1:100, gerne i A3 format.

  Du skal sikre dig, at du overholder kravet om 2,5 meter til skel. Det gælder både for opvarmet og uopvarmet udestue.

  I enfamiliehuse skal der ikke søges byggetilladelse til arbejder vedrørende vand- og afløbsinstallationer, men til de fleste opgaver skal du bruge autoriserede fagfolk:

  • Arbejde på vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede håndværksmestre.
  • Afløbsinstallationer i jord skal udføres af en autoriseret kloakmester.
  • Afløbsinstallationer i bygninger og vandinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

  På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke arbejder du selv må udføre.

  Når du bor i enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel eller rækkehus skal du ikke ansøge eller anmelde tilslutning af brændeovn eller pejs.

  Skorstensfejning

  Det er dit ansvar, at skorstenen bliver efterset og renset af en faglært skorstensfejer regelmæssigt - typisk én gang årligt.

  Kommunen skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde kan blive udført. Frederiksberg kommune har derfor indgået aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om, at han skal stå til rådighed for udførelse af skorstensfejerarbejde. Hvis du indgår aftale med Finn Birk Pedersen, vil betalingen for hans arbejde blive opkrævet via ejendomsskatterne.

  Du er ikke forpligtet til at få din skorsten fejet af Finn Birk Pedersen, men kan frit vælge en anden, så længe vedkommende er uddannet som skorstensfejer.

  Afstand til brændbare materialer

  Ved installationen af ildstedet skal det sikres, at der ikke er risiko for at antænde brandbare materialer på for eksempel gulv, vægge og loft. Hvis ildstedet placeres mindst 500 millimeter fra brandbare materialer, er du på den sikre side. Afstanden kan være mindre, så længe overfladetemperaturen på de brændbare materialer ikke kan overstige 850 grader celsius. Afstandskravet kan også være bestemt ved CE-mærkningen af din brændeovn.

  Gulvbeklædning

  Gulvet under brændeovne og pejse skal være af ikke-brændbart eller fast beklædt med et ikke-brændbart materiale. Det ikke-brændbare materiale bør gå mindst 300 millimeter frem foran lukkede ildsteder og mindst 500 millimeter frem foran åbne ildsteder. Det ikke-brandbare materiale bør desuden gå mindst 150 millimeter ud til hver side for ildstedets åbning.

  Røgspjæld

  Ildstedet kan forsynes med håndbetjent røgspjæld, der i lukket tilstand sikrer et frit gennemstrømningsareal på mindst 20 kvadratcentimeter.

  Skorsten

  Det er vigtigt, at aftrækssystemets lysningsareal er tilpasset den indfyrede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning. Jo flere ildsteder på samme skorsten, jo større lysningsareal. Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten.

  Hvis du vil installere en pejs (åbent ildsted), skal du være opmærksom på, at den skorsten som pejsen tilsluttes, ikke må betjene andre ildsteder, hverken pejse eller brændeovne. Hvorimod flere brændeovne godt kan tilsluttes den samme skorsten.

  Den skorsten der skal anvendes må heller ikke modtage aftræk fra gas- og oliefyrede anlæg samt kedelanlæg indrettet til overtryksforbrænding.

  Vil du udskifte vinduer, er der en række forhold, der skal overholdes:

  • Hvis dit hus er bevaringsværdigt og omfattet af bevarende lokalplan eller tinglyst facadecensur, må du ikke udskifte vinduer uden tilladelse fra kommunen.
  • Som udgangspunkt skal samtlige vinduer i en bygnings facade være ens, og overfladebehandlingen skal harmonere med facadens udseende i øvrigt. Såfremt kun enkelte vinduer i en bygnings facade udskiftes, skal de nye vinduer udføres med samme opdeling.

  Er din ejendom fredet eller bevaringsværdig, så læs mere her.