logo

Søg tilladelse til at sammenlægge lejligheder

Søg tilladelse til at sammenlægge lejligheder og læs om, hvad du skal sende med din ansøgning.

Indhold

  Vil du sammenlægge lejligheder, skal du først søge om juridisk godkendelse efter boligreguleringsloven. Herefter skal du i nogle tilfælde også søge om byggetilladelse.

  Du kan normalt få tilladelse til at sammenlægge lejligheder, hvis det samlede brutto etageareal bliver højst 145 kvadratmeter. Bliver arealet større, gælder der særlige regler.

  Ansøgning

  Ansøgning om juridisk godkendelse skal du sende til By, Byggeri og Ejendom. Du skal vedhæfte relevant materiale i PDF-format, se kategorierne nedenfor.

  Herefter skal du søge om byggetilladelse, hvis:

  • Du ændrer på forudsætningerne for ejendommens brandmæssige forhold. Et eksempel er, hvis du sammenlægger lejligheder i to forskellige opgange, eller hvis den sammenlagte lejlighed får et brutto etageareal på over 150 kvadratmeter - det kræver, at du tilknytter en certificeret brandrådgiver.

  • Du ændrer på, hvordan de bærende konstruktioner virker. Et eksempel er, hvis du bryder igennem en bærende væg eller river den ned.

  Hvis du sammenlægger lejligheder, der ligger ovenover hinanden, og du vil lave hul i etagedækket for at etablere en intern trappe, så vil det normalt ikke kræve byggetilladelse, hvis du etablerer trappen imellem de bærende bjælker i etagedækket.

  I de tilfælde, hvor du ikke skal søge byggetilladelse, skal du give besked til Bygnings- og Boligregistret (BBR), både før du påbegynder sammenlægningen, og efter du har gennemført sammenlægningen.

  Vær opmærksom på, at den sammenlagte lejlighed får ny adresse. I nogle tilfælde bliver adressen på omkringliggende boliger også ændret. Adresseændring har betydning for tinglysning på boligenheder og for andre offentlige registre.

  Sammenlægningen skal være udført inden for ét år fra den juridiske tilladelse er givet. Er den ikke det, bortfalder tilladelsen.

  Vil du søge om at sammenlægge andelslejligheder, skal du med din ansøgning sende:

  • Fuldmagt fra andelsboligforeningen, der giver dig tilladelse til at lægge andelslejlighederne sammen.

  • Kopi af købsaftale/overdragelsesaftale for andelslejlighederne med købers, sælgers og andelsboligforeningens underskrift.

  OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

  Vil du søge om at sammenlægge lejelejligheder, skal du med din ansøgning sende:

  • Fuldmagt fra udlejningsejendommens ejer, der giver dig tilladelse til at lægge lejelejlighederne sammen.
  • Erklæring om, at du som lejer er indforstået med sammenlægningen, og at du ønsker at overtage det samlede lejemål .
  • Erklæring om, at du som lejer fraflytter frivilligt, se link nederst på siden, eller kopi af tidsbegrænset lejekontrakt.

  OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

  Vil du søge om at sammenlægge ejerlejligheder, skal du med din ansøgning sende:

  • Kopi af købsaftale.

  • Hvis ejerforeningen kræver det: Fuldmagt fra ejerforeningen, der giver dig tilladelse til at lægge ejerlejlighederne sammen og udføre nødvendige byggearbejder. Der kan være bestemmelser i ejerforeningens vedtægter, der begrænser muligheden for at sammenlægge lejligheder.

  OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

  Du kan muligvis få tilladelse til at sammenlægge beboelseslejligheder til et samlet areal større end 145 kvadratmeter:

  • Hvis der ud fra en konkret socialfaglig eller lægefaglig vurdering er særlige sociale eller sundhedsmæssige forhold for et af husstandens medlemmer, der stiller særlige krav til boligens størrelse.
  • Hvis ejendommen er opført som enfamiliehus (opført som og benyttet til bolig for én husstand), eller som en oprindelig ”stor” lejlighed, der tilbageføres.
  • Hvis ejendommen ikke er opført som enfamiliehus, men ud fra en konkret arkitektonisk vurdering kan opfattes som et enfamiliehus. Desuden om ejendommen vil optræde naturligt som enfamiliehus i forhold til de omkringliggende ejendomme. Klima- Plan og Boligudvalget behandler din ansøgning og beslutter, om du kan få tilladelse.

  Se referat fra møde i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2023 her.

  Yderligere informationer

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20