Gå til hovedindhold

Jord

Hvis din virksomhed skal flytte jord væk fra en grund, skal I eller grundejeren anmelde det til Frederiksberg Kommune, inden I går i gang. Frederiksberg Kommune opkræver gebyr for jordanmeldelser.

Indhold

  Anmeld jordflytning

  Hvis du som ejer, bruger eller bygherre skal flytte jord væk fra en matrikel, skal du anmelde det til Frederiksberg Kommune. Det skal du gøre for at undgå, at forurenet jord spredes til uforurenede områder.

  Hvis den samlede jordmængde, du flytter, er mindre end 1 kubikmeter, kan jorden dog afleveres på et godkendt modtageanlæg, uden du behøver at anmelde din jordflytning.

  I sagsbehandlingstiden eller inden for 4 uger fra din anmeldelse, må du ikke flytte jorden medmindre:

  • Jorden flyttes fra et areal, der ikke er kortlagt, til et modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af din anmeldelse.
  • Jorden flyttes fra et kortlagt areal ifølge en jordhåndteringsplan, som kommunen har godkendt inden din anmeldelse. Samtidig skal jorden køres til et modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen. Ved en jordhåndteringsplan forstås en plan for prøvetagning, analyse, sortering og videredisponering af opgravet jord.

  Pr. 1. januar 2021 er der udstedt en ny affaldsbekendtgørelse. Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 18 stk. 5 skal der opkræves gebyr for jordanmeldelser. 

  Gebyret beregnes efter tidsforbrug, så størrelsen af gebyret afspejler, hvor lang tid Frederiksberg Kommune har brugt på at behandle den enkelte jordflytning. Særligt komplekse eller tidskrævende sager, vil blive pålagt ekstra gebyrer efter medgået tid. Der vil som minimum blive opkrævet grundtakst.

  Gebyrsatser

  • Grundtakst på 668 kr. Omfatter standard tidsforbrug på 1 time per anmeldelse.
  • Variabel takst på 220 kr. per påbegyndte halve time.

  Der vil blive pålagt gebyr for anmeldelser foretaget fra d. 1. juli 2021.

  Læs mere om gebyr for anmeldelse af jord i Frederiksberg Kommune nederst på siden.

  Hvis du skal bore i jorden på din grund, skal du enten søge om tilladelse til at udføre boringen eller anmelde den alt efter, hvilken type boring, der er tale om.

  En A-boring kræver tilladelse fra kommunen og omfatter følgende typer boringer:

  • Boringer til vandindvinding jævnfør vandforsyningslovens §§18, 19 og 20, herunder undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer med videre
  • Boringer til permanent grundvandssænkning
  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der kræver tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 26 og 27. Det vil sige boringer, hvorfra der skal pumpes mere end 100.000 kubikmeter per år eller i en periode længere end 2 år eller nærmere end 300 meter til en vandindvindingsboring
  • Permanente pejleboringer
  • Moniteringsboringer
  • Miljøtekniske boringer med filter- eller forerør
  • Infiltrationsboringer
  • Andre boringer med filter- eller forerør

  En B-boring skal anmeldes til kommunen og omfatter følgende typer boringer:

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§26, stk. 2 og 27 i vandforsyningsloven. Det vil sige boringer, hvorfra der skal pumpes mindre end 100.000 kubikmeter/år i højst 2 år, og som er beliggende mere end 300 meter fra et vandforsyningsanlæg. Miljøtekniske boringer uden filter- eller forerør eller miljøboringer, som er filtersat i op til nogle få måneder
  • Geotekniske, geoprobe- og rammeboringer
  • Råstofboringer
  • Andre boringer uden filter- eller forerør

  Sløjfe en allerede meddelt boring

  • Husk at give besked, når du sløjfer en boring.

  Nederst på siden finder du link til selvbetjening til boringer i jorden.

  I forbindelse med din anmeldelse  behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. 

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Behandle din anmeldelse

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra [e],   databeskyttelsesloven § 11 om brug af CPR-nummer, og Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord § 4   . Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger i dette tilfælde navn, mail og telefonnummer samt information om den ejendom som anmeldelsen omfatter.  

  Modtagere eller kategorier af modtagere 

  Vi videregiver dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere med et legitimt formål, fx [Region Hovedstaden] . Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer .

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger 

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28. 5., 1200 København K,  Tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver