Gå til hovedindhold

Rehabilitering med døgnophold

Frederiksberg Kommunes døgnrehabiliterings tilbud er til dig, der efter endt hospitalsophold eller direkte fra hjemmet har behov for at genvinde dine færdigheder, så du igen kan klare hverdagen både fysisk, psykisk og socialt.

Indhold

  Genoptræning og rehabilitering

  På Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) henvises borgere til 2, 4 eller 8 ugers ophold. Du kan henvises til følgende typer ophold: 

  1. Genoptræningsophold efter endt hospitalsophold
  2. Vurderingsophold med henblik på vurdering af fremtidig bolig eller træningspotentiale
  3. Akutophold hvor du henvises direkte fra hjemmet
  4. Omsorgsplads - hvis du er godkendt plejebolig og ikke kan vente hjemme
  5. Aflastningsophold - hvis du har behov for døgnpleje i en periode hvor din ægtefælle/partner har brug for aflastning
  6. Palliativt- og terminalophold, hvis du ikke kan være hjemme eller på hospice

  På alle typer ophold indgår der træning/mobilisering - for opholdstype 1-3 er det både individuel vurdering og træning, samt holdtræning og selvtræning. For typerne 4-5 er der tilbud om holdtræning, samt deltagelse på aktivitetshold.

  Derudover ses daglige aktiviteter som et led i genoptræningen og rehabiliteringen for alle borgere.

  Her tænker vi blandt andet på:

  • Personlig hygiejne og påklædning
  • Praktiske færdigheder i forbindelse med måltiderne
  • At komme til og fra måltider og træningsseancer
  • Deltagelse i fælles aktiviteter

  Det betyder, at alle personalegrupper vil bestræbe sig på, at du kommer til at klare så mange aktiviteter som muligt selv, så du hurtigt kan blive selvstændig i hverdagen.

  Der er desuden tilbud om forskellige sociale aktiviteter som banko, fællessang, minikoncerter, gudstjeneste og biograf, hjulpet på vej af frivillige, der kommer på FKD, i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. De frivillige tilbyder også gåture i området, hjælp til en tur i Netto, cykelture i husets rickshaw og kommer som måltidsværter og besøgsvenner i huset.

  Individuel træning

  Hvis du har fået en genoptræningsplan fra hospitalet, tager den individuelle træning altid udgangspunkt i genoptræningsplanen. Terapeuterne vil lave en faglig vurdering og derefter lægge en mere detaljeret plan for din træning. 

  Individuel træning kan i begge tilfælde omfatte:

  • Specifik træning iht. din diagnose
  • Styrketræning
  • Udholdenhedstræning og konditionstræning
  • Balancetræning
  • Træning af funktion og dagligdagsaktiviteter
  • Træning af overblik og evnen til at strukturere hverdagen.

  Holdtræning

  Træningen på FKD er udover individuel træning baseret på holdtræning og selvtræning. Vi har pt. følgende holdtyper:

  Siddende hold:

  Indhold: Fortrinsvis siddende gymnastik/træning for borgere med kørestol eller med minus støtte regime. Enkelte rejse/sætte sig øvelser kan indgå.

  Formål: At øge muskelstyrken i arme, ben, ryg og mave.
  At bevare bevægeligheden over alle led og bevæge de store muskelgrupper igennem.
  Der anvendes redskaber under træningen så som håndvægte, træningselastikker, bolde mm.

  Stå-gå-balance hold:

  Indhold: Der trænes stand- og gangfunktionen samt trappegang.
  Derudover laves forskellige styrkeøvelser for arm og ben. Du kan gå selvstændigt med eller uden ganghjælpemiddel fx rollator, gangstativ eller stokke.

  Formål: At forbedre balancen, øge muskelstyrken i arme og ben samt forbedre gangfunktionen og øge gangdistancen og konditionen.

  Åben sal: 

  Indhold: Træning efter træningskort i redskaberne i træningssalen, samt på cyklerne. Du skal kunne træne selvstændigt med let supervision og skal kunne komme til og fra træningssalen.

  Formål: At styrke og vedligeholde det nuværende funktionsniveau. Muligheden for at supplere holdtræning og selvtræning med ekstra træning om eftermiddagen.

  Neurologiske armhold:

  Indhold: Træning af skuldre/arme/hænder for borgere med neurologiske udfald og sygdomme.

  Formål: At genvinde armfunktionen efter fx en blodprop eller hjerneblødning. Der trænes både siddende og stående.

  Aktivitetshold:

  Indhold: Generel træning af muskler og led i overkrop og arme - fokus på styrke og bevægelse. For eksempel små aktiviteter for hænder og arme.

  Formål: Styrke og bevægelse af overkrop og arme/hænder, samt socialt samvær og have det sjovt.

  Kognitiv træning:

  Indhold:  Træning af koncentration og hukommelse, samt opfattelsesevne og kommunikation (sprog)

  Formål: At du kan opretteholde eller endda forbedre din kognitive funktion og opleve øget psykisk velvære.

  Virtuel Reality (VR) hold:

  Indhold: Du cykler i vores siddecykler med VR-briller på, gennem et virtuelt landskab, som om du selv er der. Med VR-brillerne på vil du opleve, at glemme tidsforbrug og træningsbelastning og dermed cykle længere og få en større træningseffekt.

  Formål: Konditions-udholdenheds- eller styrkerelateret træning af benene, alt afhængig af modstand og intensitet.

  Læs også vores folder:

  Aflastningsophold

  Du skal altid ansøge Kommunens Visitationsenhed om et ophold på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering. Ansøgningen kan du selv udfylde. Det kan din læge, speciallæge, hjemmepleje eller pårørende også.

  Det er Visitationsenheden, som administrerer pladserne og tildeler dig en plads efter nogle bestemte kriterier.

  Du kan få tildelt en plads, hvis:

  • Du har behov for træning, men ikke er i stand til at bo hjemme og træne ambulant. Formålet med din træning er enten, at du opnår samme funktionsniveau, som du plejer at have, at du opnår det bedst mulige funktionsniveau eller at vedligeholde dine fysiske og/eller psykiske færdigheder.
  • Du har behov for at få vurderet dine muligheder for at blive boende i din nuværende bolig.
  • Du har fået et akut opstået, midlertidigt plejebehov, som ikke kan tilgodeses i dit eget hjem.
  • Du afventer plejebolig, men ikke kan tilbringe ventetiden i dit eget hjem.
  • Du har behov for døgnpleje i en nærmere aftalt periode, hvor dine nærmeste pårørende har brug for aflastning.

  Opholdet koster 140 kr. i døgnet. Betalingen sker via Netbank, på Borgerservice eller egen bank og dækker forplejning samt undertøj, sengelinned og håndklæder.

  Modtagelse

  Når du ankommer til Døgnrehabiliteringen, vil du blive budt velkommen af modtagesygeplejerske eller plejepersonalet, og du vil blive tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen varetager og koordinerer de forskellige opgaver under dit ophold. Det kan for eksempel være at kontakte din læge, hvis der er behov for det, eller at indkalde til en samtale med dine pårørende, hvis der er behov for det. Dine pårørende er velkomne til at deltage ved modtagelsen på FKD, hvis du ønsker det.

  Målsætningssamtale

  I dagene efter din ankomst vil din kontaktperson aftale en dato for en målsætningssamtale. Samtalen vil dreje sig om dine mål foropholdet. Hvis du er indlagt til genoptræning vil fysio- og ergoterapeuterne deltage i samtalen og redegøre for de umiddelbare planer for din træning, samt give deres vurdering af, hvad du formodentlig kan opnå ved træningen.

  Behov for hjælpemidler

  Ved ankomsten vil du blive kontaktet af en ergoterapeut og/eller fysioterapeut, som vurderer om du har behov for hjælpemidler udover dem du har medbragt. 

  Samtaler 

  Under dit ophold vil der løbende blive afholdt samtaler mellem dig og relevant personale, for at vi sammen kan lægge planer for dit videre forløb og fremtiden. Dine pårørende kan deltage i samtalerne, hvis du ønsker det.

  Hjemmebesøg 

  Hvis der er brug for at vurdere, hvordan du klarer dig i din praktiske hverdag i dit hjem, gennemføres et hjemmebesøg. På hjemmebesøget gennemgår du med en visitator din bolig for at se, om der er behov for hjælpemidler eller boligændringer, for at du igen kan klare dig hjemme. Det kan for eksempel dreje sig om greb på badeværelset, fjernelse af dørtrin eller installation af nødkald.

  Hjemmebesøget vil også kunne vise, om du har behov for en anden bolig, hvis det er for svært at klare det praktiske i din nuværende bolig. Spørgsmålet herom vil altid blive drøftet med dig og dine pårørende, så du kan tage den bedst mulige beslutning.

  Udskrivelse

  Når din udskrivelse nærmer sig aftales det, hvilke kommunale tilbud du har behov for med hensyn til:

  • Hjemmehjælp/hjemmesygepleje
  • Madordning
  • Sociale aktiviteter, eksempelvis dagcenter
  • Fortsat ambulant træning
  • Handicapkørsel

  Udskrivelsen koordineres og arrangeres af det tværfaglige personale på FKD sammen med Visitationen.

  Besøg

  Pårørende er velkomne til at besøge dig hele dagen, men det er vigtigt, at du får orienteret dem om, på hvilke tidspunkter du deltager i planlagte aktiviteter såsom træning, måltider og hjemmebesøg. 

  Dine pårørende er velkommen til at deltage i din træning, samt hjælpe dig med dit eventuelle selvtræningsprogram. I opfordres til gåture i fællesområdet på FKD, benytte træningsstationerne samt udendørs gåture. Vi kan anbefale hjertestien (one mile ruten).

  Køkken 

  Maden der serveres under opholdet, er ernæringsrigtig efter nutidens normer under hensyntagen til aldersgruppens foretrukne retter. Ud fra individuelle behov har vi også mulighed for at lave for eksempel vegetarmad, beriget kost, diabeteskost med videre. Maden leveres fra Plejecenter Kastanjehaven. Du har mulighed for at blive tilknyttet en diætist.
  Vi fokuserer meget på vægt, træning og måltider.

  Alkoholpolitik

  Det er ikke tilladt at indtage alkohol på FKD, idet det ikke er foreneligt med træning og genoptræning.

  Rygepolitik 

  Det er ikke tilladt at ryge på Frederiksberg Hospitals matrikel. 

  Døgnrehabiliteringens tilbud er til dig, der efter endt hospitalsophold eller direkte fra hjemmet har behov for at genvinde færdigheder. Målet under Genoptræning under døgnindlæggelse er, at du kan klare din hverdag igen såvel fysisk, psykisk som socialt.

  Opholdet er midlertidigt og længden af et ophold er afpasset efter de kriterier, som Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed har udarbejdet med udgangspunkt i dine individuelle behov. Opholdet kan ikke gøres permanent.

  Formålet med opholdet er, at du opnår bedst mulig fysisk, psykisk og social funktionsevne, så du så vidt muligt kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Det gør vi ud fra individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb i et tværfagligt miljø.

  Vores overordnede målsætning er, at du så vidt muligt bliver i stand til at vende tilbage til dit eget hjem. Viser det sig ikke at være muligt, vil vi sammen med dig finde en anden bolig. De individuelle mål for dit ophold på Døgnrehabiliteringen fastsættes i et samarbejde mellem dig og det tværfaglige personale.

  Personalet på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering udgøres af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Du vil desuden kunne møde frivillige, køkken- og rengøringspersonale, sekretærer, diætist, socialrådgiver og et par altmuligmænd.

  Der er indgået et samarbejde med regionens læger, der tager sig af akutopstået lægefaglige problemstillinger.

  Derudover er der indgået samarbejde med Jobcenteret, hvor der er 10 praktikpladser til personer, der skal tilbage på arbejdsmarkedet, lære det danske arbejdsmarked at kende med videre.

  Læs også: Generel folder

  Modtagelse
  Nordre Fasanvej 57, vej 4 indgang 3, 2. sal
  Andre adresser kan også benyttes:
  Nordre Fasanvej 57, vej 6 indgang 4, 2. sal
  Skadestuevej, indgang 1, 2. sal

  Telefonoversigt
  Hovedtelefon 3821 4440
  Fax 3821 4476
  Fax 3821 4477

  Afdeling 1
  3821 4441 

  Afdeling 2
  3821 4451 

  Afdeling 3
  3821 4461 t

  Afdeling 4a
  3821 4481

  Afdeling 4b
  3821 4491
   
  Aftensygeplejerske
  3821 4450 
  3821 4470
   
  Nattevagt
  3821 4475

  Kontakt

  Visitation og Hjælpemidler

  Visitation og Hjælpemidler
  Vej 8, indgang 13
  2000 Frederiksberg

  Servicebutikkens åbningstider

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Onsdag klokken 13-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefontid

  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-11
  Torsdag klokken 13-15

  Telefon: 3821 5020

  Send sikker digital post til Visitation og Hjælpemidler