Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Opgangsfællesskabet Finsens Have

Opgangsfællesskabet er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107. Det er plads til 19 borgere, der bor både kvinder og mænd i Opgangsfællesskabet. Opgangsfællesskabet er et botilbud uden døgndækning. Der er personale tilgængeligt fra 08.30 til 20.30 i hverdagene, samt søndag fra 09.30 til 14.30. 

Indhold

  Adresse: Christian Paulsens Vej 30-1-2, 2000 Frederiksberg. Telefon: 2898 0459

  Institutionsleder: Lise Kivijervi. Telefon: 2898 0281

  Antal pladser: 19

  Om Opgangsfællesskabet Finsens Have

  Opgangsfællesskabet er et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107. Det er plads til 19 borgere, der bor både kvinder og mænd i Opgangsfællesskabet. Opgangsfællesskabet er et botilbud uden døgndækning. Der er personale tilgængeligt fra 08.30 til 20.30 i hverdagene, samt søndag fra 09.30 til 14.30. 

  Opgangsfællesskabet henvender sig til sindslidende over 18 år, med behov for socialpædagogisk støtte, genoptræning og vedligeholdelse af sociale færdigheder, ofte efter længerevarende ophold på en psykiatrisk afdeling eller anden institution.

  Beboernes problemstillinger kan vise sig gennem mangelfuld evne til at forholde sig til hverdagens mange gøremål, og til at håndtere de udfordringer - store som små, som livet i al sin ”almindelighed” bringer med sig. Ensomhed og manglende netværk, mange og tilbagevendende indlæggelser, mangelfuldevne til at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber, oplevelse af manglende livsindhold og generelt dårlig evne til at skabe et liv med det de selv definerer som en tilfredsstillende kvalitet, er også udfordringer som beboerne i Opgangsfællesskabet kan kæmpe med.

  Beboerne kan have et misbrug, men for at bo i Opgangsfællesskabet, skal dette kunne ses på som en sekundær problemstilling. 

  Det overordnede mål med et midlertidigt ophold i Opgangsfællesskabet, er en afklaring/vurdering  af beboernes ressourcer og muligheder, vedrørende bolig, økonomi, uddannelse, beskæftigelse og fremtidsudsigter.

  Der visiteres fra den centrale myndighed i Kommunen til Opgangsfællesskabet. Hvis en borger ønsker at bo i Opgangsfællesskabet skal vedkommende tage kontakt til modtagerteamet i kommunen. 

  Opgangsfællesskabets menneskesyn er holistisk, vi ser mennesket som en helhed med både muligheder og begrænsninger. Opgangsfællesskabet efterlever en faglig linje om at beboeren er selvbestemmelse  i eget liv. Vi mener at alle kan udvikle sig (jf. recovery tilgang) og den anerkendende tilgang er en bæresten i samværet. Den pædagogiske tilgang i Opgangsfællesskabet er, at beboeren selv har ansvar for eget liv (myndig) og vores støtte går på, at beboeren i større og større udstrækning selv tager lederskab, og udvikler evner til at tage kompetente / hensigtsmæssige valg (hjælp til selvhjælp). Beboeren bestemmer selv hvad der skal defineres som livskvalitet, og hvad der forbindes med det gode liv. 

  Det er personalets opgave at skabe et rehabiliterende miljø, med gode rammer for læring og udvikling. Målet er at bringe beboeren i en position, hvor denne har mulighed for en personlige udvikling, og en bevidsthed om egne  kompetencer til at mestre et hverdagsliv. 

  Beboerne har meget forskellige udfordringer, men fælles for dem er, at de profiterer af at bo i et fællesskab, hvor det med individuel indsats i strukturerede rammer, både kan trænes i sociale færdigheder og arbejdes struktureret i forhold til de konkrete og individuelle problemstillinger. 

  I Opgangsfællesskabet er vi bevidste på at den enkelte borger skal mødes med respekt, ansvar og faglighed. Medarbejderens egne normer og opfattelse om det "normale liv" må ikke stadfæstes som normen, men kun som en personlig rettesnor i relationen. Indsatsen tager afsæt i borgerens ønsker, ressourcer, sociale forhold og netværk.  Indsatsen ydes efter mulighederne for udvikling hos den enkelte. Der arbejdes med begreber som personligt ansvar, udvikling, og orientering i det fremadrettede. De kulturelle, etniske og religiøse forskelle, der måtte være, skal respekteres. Der etableres en høj grad af ligeværdighed i relationen mellem beboeren og personalet. Den grundlæggende faglighed hos personalet, skal bakkes op af empati, som et vigtigt, nødvendigt og bærende element i relationen. 

  Inden indflytning er der i samarbejde med sagsbehandler, udarbejdet en VUM udredning, som danner grundlag for det aktuelle støttebehov. Med udgangspunkt i denne fastsættes målene for beboerens ophold. 

  Efter indflytningen udarbejdes delmål for det pædagogiske arbejde. Delmålene beskriver hvordan Opgangsfællesskabet i samarbejde med beboeren vil omsætte planen i dagligdagen. Planerne revideres med jævne mellemrum på baggrund af de opnåede resultater. Oplysninger fra andre samarbejdspartnere eks. distriktspsykiatrisk center, Opus, rådgivningen, jobcenter, ydelsescenter, m.m. beskæftigelsestilbud, egen læge mv, kan få betydning for den individuelle indsats. 

  Som beboer i Opgangsfællesskabet vil du møde mange forskellige pædagogisk metoder i brug. KRAP og Åben Dialog, er eksempler på dette. 

  • KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker ved en systematisk inddragelse af kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på det positive, og det der virker. KRAP er en metode som hjælper mennesker til at blive bevidst egne leveregler – både de gode og de mindre gode, og at se udviklingspotentialer og årsagssammenhænge.
  •  Åben Dialog er en netværksorienteret tilgang, hvor en borger med psykiske vanskeligheder kan invitere sit private og professionelle netværk til dialog. Tankegangen bag Åben Dialog er, at forandringer og løsninger opstår i en dialog med borgerens netværk. I Åben Dialog vægter alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger og være ekspert, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiv. 

  Opgangsfællesskabet befinder sig i et boligområde på det vestlige Frederiksberg. Det er kommunes egne boliger, hvor der er ca. 200 mindre lejligheder.

  Beboernes lejligheder er en mindre etværelses på ca. 35 kvadratmeter med en lille altan, køkken, toilet/bad og lille gang. 

  Opgangsfællesskabet bor i en fælleslejlighed, som benyttes til fællessociale arrangementer i dagligdagen med beboerne. Til Opgangsfælleskabet hører et stort aktivitetsrum/motionsrum udstyret med div. redskaber.

  Der er gode muligheder for offentlig transport. Busser, metro og tog ligger indenfor kort afstand. 

  For at beboeren skal få mest mulig ud af sit ophold i Opgangsfællesskabet, har vi fokus på mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne skal på forskellige måder, give mening i beboerens hverdag, og overordnet set skal aktiviteterne, understøtte Opgangsfællesskabets helheds tilgang til mennesket. Vi tror på at netværk skabes gennem at gøre ting sammen, og at have samme interesser. Nye indflyttere skal være indstillet på deltagelse i det fællessociale, som er en vigtig del af kulturen i Opgangsfællesskabet. 

  Opgangsfællesskabet definerer begrebet aktivitet bredt. Aktiviteter er "det vi gør" i Opgangsfællesskabet. En aktivitet kan derfor være helt almindelige hverdagslige gøremål, som for eksempel at deltage i madlavningen, på husmøder eller på anden måde være behjælpelig for at få hverdagen til at fungere. Det kan også være støtte til struktur på sin hverdag, støtte til personlig hygiejne eller støtte til hushold.

  En aktivitet kan også være et planlagt fritidsgøremål, som for eksempel at deltage i en udflugt, motionsaktiviteter, eller at melde sig til et kursus, undervisning eller et foredrag. Det vægtes at der er plads til spontane aktiviteter, da overskuddet, lysten, stemningen og ikke mindst vejret, ofte er bidragende til at gode forslag kommer ”helt ud af det blå”. Aktiviteterne følger ofte kalenderens rytme. Om sommeren arrangeres eksempelvis picnic i en af Københavns parker, mens efteråret ofte kalder på indendørs aktiviteter. Traditioner omkring højtiderne og fejring af disse anses for betydningsfulde, for eksempel holder vi Frederiksbergs hyggeligste jule- og påskefrokost. 

  Beboerne inddrages i forhold til aktiviteter,  både hvilke aktiviteter som skal arrangeres, og til gennemførelse. Beboerne kan gøre sin indflydelse gældende på husmøder og i individuelle samtaler. Der arbejdes med udflugter for den enkelte og i grupper. Kreative aktiviteter afstemmes  i forbindelse med, hvilke borgere der bor i Opgangsfællesskabet. 

  Udover de aktiviteter som, på en eller anden måde involverer Opgangsfællesskabet, ser vi det som vigtigt at beboerne individuelt understøttes i at have aktiviteter udenfor Opgangsfællesskabet, med det netværk som giver mening.

  Der er beskæftiget 4 medarbejdere i hovedafdelingen på Christian Paulsens Vej.  Forstander og faglig leder deles med to andre institutioner.

  Opgangsfællesskabet er underlagt løbende tilsyn fra Socialtilsyn Syd.

  Yderligere information

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen