logo

Guide til restauranter og caféer

Skal du starte en virksomhed, hvor du tilbereder, sælger og serverer mad eller drikke? Det kan være alt fra restaurant, café og bar til takeaway eller bageri. Så kom så godt som muligt fra start og spar dig selv for ærgrelser og måske dyre overraskelser ved at gøre dit forarbejde godt.

Indhold

  Læs vores guide til nye fødevarevirksomheder og tag gerne en dialog med kommunen. Du kan få et vejledende møde med Frederiksberg Kommune, hvor du kan få overblik over regler og krav, som du måske ikke havde tænkt på, kan få betydning for din virksomheds succes. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

  Dit nye lokale skal selvfølgelig ligge godt og være til den rigtige pris. Men der er også andre væsentlige forhold, du skal undersøge:

  Undersøg om der må være fødevarevirksomhed det sted i byen, hvor lokalet ligger

  • Hvis der ikke er fødevarevirksomhed i lokalet i forvejen:
   Tjek om der gælder en lokalplan for området. I det digitale bykort skal du sætte flueben i de fire bokse, som handler om lokalplaner. Find lokalplannummeret på kortet og find derefter lokalplanen i listen over lokalplaner. I lokalplanen kan du læse, om der må drives fødevarevirksomhed i afsnittet om "anvendelse". 

   Hvis der ikke gælder en lokalplan for området, så tjek kommuneplanen - se særligt side 9 om erhverv. Find dit rammeområdenummer på kortet på side 20-21 og find bestemmelserne for området i et af de efterfølgende afsnit. Du skal sikre dig, at der er mulighed for at etablere ”publikumsorienteret serviceerhverv”, og at lokalet ligger i et område til ”blandede byfunktioner”.
    
  • Hvis der er fødevarevirksomhed i lokalet i forvejen:
   Tjek i byggesagsarkivet om der er givet tilladelse til at have fødevarevirksomhed i lokalet. Det er vigtigt at være opmærksom på om de tilladelser, der er givet, tillader det samme som det, du vil bruge lokalet til. 

  Søg tilladelse til at anvende lokalet til fødevarevirksomhed

  Det kan være, at du skal ansøge om en tilladelse eller dispensation til at have fødevarevirksomhed på stedet. Det skal du, hvis lokalet skifter anvendelse, f.eks. hvis lokalet ikke i forvejen er godkendt til fødevarevirksomhed af samme slags som den virksomhed, du vil drive i lokalet. Læs mere ved at følge linket "Søg byggetilladelse" under links i bunden af denne side.

  Undersøg om lokaleindretningen lever op til de gældende krav

  Du skal undersøge om dit lokale er egnet til den type virksomhed, du vil drive.

  Hvis der sker ændringer f.eks. hvis lokalet skifter anvendelse, produktionen forandres eller du laver væsentlige ombygninger, så skal lokaleindretningen opfylde de gældende krav i bygningsreglementet. Det gælder f.eks. ventilation, lydkrav, brandkrav, krav til niveaufri adgang til lokalet og til toiletforhold samt krav til arbejdsstedets indretning. Læs mere på Bygningsreglementet.dk

  Søg tilladelse til ombygning

  Når du skal søge byggetilladelse, skal du indhente en underskrevet ejerfuldmagt fra den der ejer bygningen, grunden og lokalet, f.eks. ejerforeningen, andelsforeningen eller administrator. Den skal sendes med sammen med din ansøgning om byggetilladelse og tegningsmateriale. 

  Hvis ejendommen er fredet, skal du først indhente tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Medsend tilladelsen sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Du kan tjekke om ejendommen er fredet i det digitale bykort. Sæt flueben i "Fredede og bevaringsværdige bygninger", herefter bliver de fredede ejendomme markeret med rød. 

  Hvis du skal lave nogen form for produktion eller tilberedning af mad, drikke mv. stilles der krav til ventilation, støj- og afløbsforhold med mere. Det gælder uanset om det er koldt eller varmt køkken eller modtagekøkken. Hvis du ikke har nogen produktion eller tilberedning, men alene videresælger færdige varer uden nogen tilvirkning, er der tale om et modtagekøkken.

  Du er omfattet af Frederiksberg Kommunes forskrift for cafe og restauranter, hvis din virksomhed er:

  • restaurant, café, kaffebar, ølbar, vinbar, takeaway, pizzeria eller lignende virksomheder, som sælger mad eller drikke. 
  • smørrebrødsforretning, bager, konditori eller lignende virksomheder, som serverer mad eller drikke. 

  Du kan se forskriften i linkboksen.

  De fleste ejendomme på Frederiksberg er gamle og har boliger over erhvervslokalerne. Det der for dig er hygge og god stemning, kan opleves som meget generende støj for dine naboer og overboer.

  Undersøg om dit lokale og installationerne overholder lydkravene

  Du skal sikre dig, at dit lokale og installationerne overholder de lydkrav, der stilles til f.eks. lofter, vægge, ventilationsanlæg med mere. Ud over de krav der måtte være i bygningsreglementet om luftlydsisolering i etageadskillelsen mellem erhverv og beboelse, så har Frederiksberg Kommune udarbejdet en forskrift, der beskriver miljøkrav ved indretning og drift af en restauration. Se kravene i "Forskrift for cafe/restaurant" under Links.

  I forskriften er der blandt andet fastsat gældende grænseværdier for, hvor meget støj en restauration må bidrage med i eller ved en beboelse. Forskriften fastsætter derudover minimumskrav for, hvorledes restaurationer skal indrettes og drives. Formålet med forskriften er at forebygge væsentlige gener for omgivelserne. Dette betyder, at såfremt en restauration indrettes og drives i overensstemmelse med forskriften, vil der kun meget sjældent kunne komme en berettiget miljøklage, og kun fordi nogle meget særlige forhold gør sig gældende.

  Hvad er støj og hvordan forebygges det?

  Støj er pr. definition uønsket lyd, og kan både være musik, tale, og almindelig skramlen og banken fra stole og maskineri. Hvilke konstruktioner og overflader du vælger til gulv, lofter og inventar, samt hvordan du ophænger højtalere med videre, har stor betydning for, om og hvordan der sker lydoverførsel og om der dermed opstår støj ved nærmeste nabo.

  Diverse maskiner til madfremstilling, røremaskiner, espressomaskiner, køleskabe, køleranlæg, højtalere, musikanlæg m.m. skal være monteret med svingningsdæmpere (gummiophæng, lydabsorberende skummåtter o.l.), så det begrænser støj og vibrationsudbredelse til andre lejemål.

  Som udgangspunkt skal der etableres lydsluse på indgangspartier.

  Søg professionel rådgivning

  Vi anbefaler, at du får professionel rådgivning fra for eksempel en akustiker eller kyndig ingeniør. Det er også en god idé tidligt i din planlægning at afklare, hvad det vil koste at opfylde kravene til støjforanstaltninger, da mange af de gamle bygninger ikke lever op til de nugældende krav og det derfor kan medføre væsentlige omkostninger. Gør det rigtigt fra starten. Det er meget nemmere end bagefter at skulle igennem en besværlig klagesag og dyre udbedringsarbejder, eller i værst tænkelige situation et forbud mod drift.

  Få udarbejdet en støjmålerapport

  Med mindre du etablerer en ”spiserestaurant med baggrundsmusik og lignende”, hvor der gælder nogle mere lempelige bestemmelser, skal der udarbejdes en støjmålerapport af et akkrediteret eller certificeret støjlaboratorium. Rapporten skal dokumentere ”Støjdæmpningen i etageadskillelse, mure og bygningskonstruktioner” imellem restaurationen og de mest støjbelastede beboelser. Denne rapport kan give jer et godt billede af, om lokalet er egnet til den form for virksomhed I ønsker at etablere, eller om omkostningerne vil blive for store i forbindelse med ekstra lydisolering.

  Se oversigt over godkendte støjlaboratorier

  Derudover skal der fremsendes dokumentation i form af en plomberingserklæring, som dokumenterer at musikanlæg er indreguleret og plomberet, så det sikres, at støjniveauet der er fastsat i støjmålerapporten ikke overskrides.

  Miljøenheden anser generelt baggrundsmusik som værende ikke over 70 dB, men det vil altid bero på baggrund af en konkret vurdering, hvor bl.a. trafikale forhold kan have indflydelse.

  Se kravene i "Forskrift for cafe/restaurant" under Links.

  Undersøg kravene til ventilation i lokalet

  Der skal være god luftkvalitet i både serveringsrum, køkken og toiletter. Den brugte luft skal væk fra bygningen på et sted, hvor den ikke generer andre, dvs. op over taget.

  Hvis du ikke har nogen produktion eller tilberedning, men alene videresælger færdige varer uden nogen tilvirkning, er der tale om et modtagekøkken. Her behøver du ikke opfylde alle ventilationskrav til køkken, men kan nøjes med at opfylde ventilationskravet for serveringsrum og toiletter.

  Se kravene i "Forskrift for cafe/restaurant" under Links. Hvis kravene til f.eks. ventilation ikke kan opfyldes, kan der ikke drives cafe/restaurant fra lokalet.

  Installer eller ombyg ventilation

  Før du installerer ny ventilation eller ombygger en eksisterende ventilation skal du søge byggetilladelse. Det er ikke alle bygninger, hvor der er lodrette kanaler, som kan bruges til ventilationsføring. Da mange af Frederiksbergs ejendomme også er bevaringsværdige, er det ikke sikkert, at man kan få tilladelse til at lave afkastrør uden på huset. Det er derfor en god idé, at du på forhånd sikrer dig, at det er muligt at etablere det nødvendige ventilationsanlæg og danner dig et overblik over omkostningerne ved arbejdet, før du kommer for langt i processen.

  Når du etablerer ventilation skal du sikre, at samlinger og installationsgennembrud til andre lejemål er tætte, fri for revner og lignende.

  Få tilladelse fra ejer

  Det er nødvendigt, at ejendommens ejer også vil give sin tilladelse, hvis der er ændringer udenpå huset eller i de ovenliggende etager.

  Se de gældende regler for erhvervsaffald i Frederiksberg Kommune.

  Det kan være nødvendigt at installere fedtudskiller, hvis din virksomhedsdrift medfører fedtaflejringer i afløbet fra f.eks. madproduktion eller opvask. Er der ikke en velfungerende fedtudskiller med tilstrækkelig kapacitet i forvejen, skal du påregne, at der skal laves en. Husk at oplyse i din ansøgning om anvendelsesændring eller byggearbejde, hvilken slags mad/drikke du laver i dit køkken. Hvis du etablerer en fedtudskiller, skal den løbende tilses og vedligeholdes, så lugtgener undgås.

  Hvis du vil sætte skiltning op på facade eller vinduer, skal du ansøge om tilladelse til skiltningen, inden du sætter den op. Det gælder også for eventuel belysning, markiser eller andre facadeændringer. Se mere på siden Søg byggetilladelse i linkboksen.

  Hvis der gælder en lokalplan for området, kan der være regler om skiltning og facader i lokalplanen. 

  Kom godt i gang med din ansøgning om skilte, markiser eller facadeændringer ved at læse Frederiksberg Kommunes skilte- og facademanual

  Hvis du gerne vil lave udeservering på offentligt vejareal, skal du bruge en tilladelse. Læs mere om udeservering.

  Hvis du vil servere alkohol, skal du have en alkoholbevilling. Læs mere om alkoholbevilling.

  Links

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20