Gå til hovedindhold

Byudviklingsprojekter

Læs om de mange igangværende byudviklingsprojekter, der skal sikre, at Frederiksberg fortsat er en attraktiv by at bo og arbejde i.

Indhold

  Kjøbenhavns Boldklub (KB) og Frederiksberg Kommune udarbejder i fællesskab en udviklingsplan for KB´s idrætsanlæg og området omkring

  KB ønsker at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé. KB har derfor indgået samarbejde med Frederiksberg Kommune om at udarbejde en udviklingsplan for Pile Allé anlægget og området omkring. Udviklingsplanen skal undersøge mulighederne for at arbejde med et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg.

  Idrætsanlægget har siden 1920 fungeret som en yndet idrætsfacilitet især for klubbens medlemmer. Det nuværende kompleks af bygninger er opført i 1971 efter en brand af den gamle tennishal, som lå placeret ud til Pile Allé. Den opståede nødsituation betød, at valg af materialer afspejler kortsigtede løsninger med den konsekvens, at der i dag opleves et stigende behov for renovering og vedligeholdelse af det eksisterende anlæg.

  KB´s ønsker om en modernisering og udvidelse af anlægget indbefatter således på den ene side en tidssvarende og bygningsmæssig opgradering af nuværende faciliteter og på den anden side et ønske om udvikling af supplerende faciliteter med f.eks. indendørs padlebaner og yderligere indendørs tennisbaner, boldhal, motionslokale mv.

  Potentialer
  Udviklingsønskerne til idrætsanlægget giver anledning til at se på projektet i en større og bredere bymæssig sammenhæng. I en udvikling af området er der potentialer for at arbejde med:

  - Udvikling og udvidelse af KB´s sportslige aktiviteter.
  - En bedre udnyttelse af områdets centrale placering.
  - Muligheder for både organiserede og selvorganiserede kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i historiske omgivelser.
  - Synergi og sammenhænge imellem områdets forskellige funktioner, grønne strukturer og bebyggelser.
  - Forbindelser internt i området samt kobling til den omkringliggende by.

  Hvad skal udviklingsplanen indeholde?
  Konkret skal udviklingsplanen belyse, hvordan der kan skabes et sammenhængende rekreativt område med idrætsfaciliteter. Der kan i planen arbejdes med både nedrivning af det eksisterende anlæg og opførelse af nyt, henholdsvis en bearbejdning af det eksisterende anlæg. Udviklingsscenarier er dermed ikke bundet af fodaftrykket af det nuværende anlægs placering. Der skal vises volumenstudier og arkitektoniske principper for ny bebyggelse til idrætsformål samt gives bud på, hvordan denne bebyggelse indpasses bedst i området under hensyntagen til fremtidige klimapåvirkninger. Der skal også arbejdes med, hvordan anlægget kan bindes sammen med resten af området og byen, samt hvordan mobilitet og tilgængelighed kan forbedres.

  Læs mere om processen for arbejdet i referatet fra mødet i By- og Erhvervsstrategisk udvalg 27. marts 2023

  Læs mere om bystrategiske principper for udviklingen i referatet fra mødet i By- og Erhvervsstrategisk udvalg 21. august 2023

  Tidsplan
  Forløbet med udviklingsplanen kommer til at løbe fra foråret 2023 til og med udgangen af 2023. Intentionen er, at den færdige udviklingsplan skal fungere som et fælles pejlemærke og grundlag for projektets videre forløb. F.eks. kan den indgå som oplæg til en arkitektkonkurrence eller som input til anden videre arkitektonisk bearbejdning af projektet.

  Åbent hus arrangement
  Som opstart på arbejdet med udviklingsplanen blev der afholdt et åbent hus arrangement d. 14. maj for områdets beboere, brugere og andre interesserede, hvor der var mulighed for at komme med forslag og idéer til udviklingen af idrætsanlægget og det omkringliggende område.

  Frederiksberg og Københavns Kommune udarbejder i fællesskab et idéoplæg for Bispeengbuens fremtid

  Oplægget skal danne grundlag for en beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned helt eller delvist.

  Tre forskellige scenarier for en by uden Bispeengbuen skal nu konkretiseres og belyses i et idéoplæg, som Frederiksberg og Københavns Kommune i fællesskab udarbejder. Idéoplægget skal laves på baggrund af en bred borgerinddragelse og forløber i to faser fra august 2021 til medio 2023.

  1. fase: Vision og muligheder ud fra tre hovedscenarier (2021-2022)

  I første fase skal der udarbejdes forslag til vision og handlemuligheder ud fra tre hovedscenarier.

  • Det ene lægger op til, at der både skal etableres ny bebyggelse og byrum i området
  • Det andet lægger op til, at der kun skal etableres et nyt grønt byrum

  I begge disse scenarier lægges vejen i tunnel.

  • Det tredje scenarie er en etapeløsning med byrum og en delvis nedrivning af Bispeengbuen

  En Å-park og skybrudssikring er en vigtig del af alle scenarier.

  Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede mandag den 20. juni 2022, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune vil arbejde videre med en nedrivning af det ene af Bispeengbuens to brofag samt en omdannelse af området til grønne byrum og en genskabelse af Ladegårdsåen. Ved den valgte løsning afvikles biltrafikken på den nordlige vejbue, som får 2 spor i hver retning og en nedsat hastighedsgrænse på 50 km i timen. Der arbejdes derfor ikke videre med løsninger, hvor vejen nedgraves i tunnel. En tilsvarende beslutning er truffet af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune den 24. juni 2022. De to kommuner vil sammen gå i dialog med staten, som ejer Bispeengbuen, om at realisere visionen.

  Du kan læse mere om beslutningen her, pkt. 126:

  Kommunalbestyrelsens møde 20. juni 2022

  2. fase: Konkretisering af vision (2022-2023)

  I forlængelse af kommunernes beslutning i juni 2022 er fase 2 nu gennemført og afsluttet i juni 2023 i form af et omfattende idéoplæg, der viser, hvordan området kan udvikles, hvis den sydlige brobue rives ned, og trafikken samles på den anden brobue.

  Idéoplægget er udarbejdet i tæt dialog med borgere og repræsentanter for kvarteret ved afholdelse af workshops i projektets kvarterpanel, møder i projektets Advisory Board samt bilaterale møder med lokale interessenter samt lokaludvalg.

  Idéoplægget viser, at ved at frigøre plads kan området få et tiltrængt løft med genskabelse af dele af Ladegårdsåen og nye grønne byrum, der understøtter biodiversiteten. Der kan skabes nye forbindelser og bedre sammenhænge mellem bydelene, og det bliver muligt at håndtere skybrud, imens områdets særlige miljø i regi af Urban 13 kan videreudvikles.

  Et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker - i lighed med et flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation - at de tilstødende områder Ågadeparken og Lygte Å indgår i projektområdet.

  Dette vil nu blive kvalificeret hen imod, at statens forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen er klar i slutningen af 2023.

  Næste skridt er at præsentere kommunernes vision for transportministeren.

  Du kan læse mere om beslutningen her, pkt. 123:

  Kommunalbestyrelsen 2022-25 - Kommunalbestyrelsens mødesal (frederiksberg.dk)

  Materialet med idéoplægget ligger som bilag til dagsordenspunktet eller kan ses i link nedenfor.

  Mere om Bispeengbuen

  Borgerarrangementer og øvrig dialog

  Lørdag den 5. marts slog over 150 borgere vejen forbi Garagen under Bispeengbuen. Her blev der præsenteret tre forskellige visionsskitser af, hvordan området kan udvikle sig, hvis Bispeengbuen bliver fjernet helt eller delvist. Borgernes mange gode input blev noteret og vil blive fremlagt for politikerne i de to kommuner, når de til maj skal træffe beslutning om, hvilken visionsskitse der skal arbejdes videre med.

  Præsentationen fra arrangementet kan findes her:

  5. marts 2022 præsentation

  Se skitser fra arrangementet her: 

   

  Et Advisory Board bestående af fire faglige eksperter mødes fire gange i løbet af processen for at kvalificere projektet.

  Potentialer

  • Fredeliggøre området med nye rekreative grønne og attraktive byrum, der vil give området og de omkringliggende kvarterer ny attraktionsværdi

  • Fritlægge Ladegårdsåen helt eller delvist i projektområdet, så den kan indgå rekreativt og historisk ved etablering af en fremtidig Å-park

  • Nedbryde fysiske barrierer og skabe bedre sammenhæng og forbindelser på tværs af boligområder og kommuner, herunder blandt andet Lundtoftegade, som er et udsat byområde

  • Opbløde kanterne mellem området og de bebyggelser, der vender bagsiden til Bispeengbuen i dag ved at skabe bedre kantzoner

  • Håndtere hverdagsregn og skybrud så vidt muligt på overfladen med henblik på at skabe merværdi i attraktive og grønne byrum

  • Skabe attraktive byudviklingsarealer i sammenhæng med de grønne byrum, som kan indgå i en eventuel finansiering af omdannelsen

  Links til visionsoplæg, fase 1 juni 2022

  Links til idéoplæg for omdannelse af Bispeengen, fase 2 juni 2023

  Video

  Video: David Kahr, fotograf

  Foto: Kim Roslyng, fotograf


  Kontakt

  Københavns Kommune

  via Kontakt på hjemmesiden her

  På pladsen bag rådhuset skal der etableres parkeringskælder og efterfølgende etableres et nyt byrum.

  Overordnet tidsplan

  Januar 2022 - ultimo 2024: Etablering af parkeringskælder og nyt byrum

  Januar 2022 – februar 2022: Klargøring af byggeplads
  Februar 2022 – maj 2022: Etablering af byggegrube med sekantpæle
  Juli 2022 – november 2022:  Udgravning til parkeringskælder
  September 2022 – oktober 2022:  Etablering af jordankre
  November 2022 – maj 2023: Betonarbejder og elementmontage
  Maj 2023 – december 2023: Etablering af bygninger over terræn
  Juni 2023 – juli 2024:  Teknikmontage
  November 2023 – ultimo 2024: Etablering af klimasikring på pladsen
  Januar 2024 – ultimo 2024: Etablering af byrum


  Det sker i uge 25-28

  Uge 25:

  • Klima sikring i terræn
  • Diverse test, tekniske fag
  • Diverse aptering i p-kælder
  • Mester gennemgange


  Uge 26:

  • Klima sikring i terræn
  • Belægninger over p-kælder
  • Diverse test, tekniske fag
  • Diverse aptering i p-kælder
  • Mester gennemgange


  Uge 27:

  • Klima sikring i terræn
  • Belægninger over p-kælder
  • Diverse test, tekniske fag
  • Diverse aptering i p-kælder
  • Mester gennemgange


  Uge 28:

  • Klima sikring i terræn
  • Belægninger over p-kælder
  • Diverse test, tekniske fag
  • Diverse aptering i p-kælder
  • Mester gennemgange

  Fakta

  Der etableres en parkeringskælder med 275 bilparkeringspladser og et nyt byrum.

  Anlægsarbejdet vil inddrage hele pladsen og betyde, at der i perioden september 2021 - ultimo 2024 ikke er adgang til de ca. 230 parkeringspladser på parkeringspladsen bag rådhuset.

  Parkeringskælderen vil som udgangspunkt blive en del af parkeringszonen og kunne benyttes med blandt andet beboerlicens.

  Byrummet skal omdannes til en plads, der sætter fokus på opholdsarealer, udeservering, springvand/vandleg, kunst og kultur samt markedsfunktioner og på at udvikle pladsen grønt og rekreativt som et demonstrationsprojekt inden for klimavenlige løsninger.

  Indretningen er endnu ikke besluttet, men arkitekterne har udarbejdet et forslag, som tager udgangspunkt i de to borgerdialoger, der har været gennemført om pladsens fremtidige udformning. 

  Forslaget blev politisk behandlet i Miljø- og Trafikudvalget mandag den 12. juni. Miljø- og Trafikudvalget vedtog:

  1. at godkende udkast til dispositionsforslag for pladsens udformning med henblik på udsendelse i høring umiddelbart efter udvalgsbehandlingen til og med 31. august 2023 samt afholdelse af borgerdialogmøde i slutningen af høringsperioden,
  2. at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til muligheden for at udvide lynladerstationen, men at dette indgår i høringen, hvorefter der kan tages stilling,
  3. at forslag til koncept for markedsfunktioner tages til efterretning.

  Hele sagen kan læses under pkt. 103 Pladsen bag rådhuset - Plan for pladsen og borgerdialog herom i Referat fra Trafik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2023.

  Forslaget var i høring fra den 16. juni til den 22. september. Høringssvarene kan ses her: Bliv hørt - Dispositionsforslaget for pladsen bag rådhuset.

  I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt et borgerdialogmøde den 20. september på 4. Maj Kollegiet.

  Forvaltningen arbejder pt. med de forslag, der er indkommet under høringsperioden, inden dispositionsforslaget forelægges politisk til endelig godkendelse. 

  Kontakt: Trafik og Byrum via kontaktsiden eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden

  CBS oplever i disse år, at flere studerende søger om at blive optaget på CBS, og der er derfor stort pres på de nuværende bygninger og anlæg. Samtidig ønsker CBS at sætte entreprenørskab og innovation øverst på dagsordenen i de kommende år. Det kræver nye typer af undervisnings‐ og studiemiljøer og mere plads til samarbejds‐ og iværksætteraktiviteter. Det kan ikke rummes inden for de eksisterende bygninger, der i dag er fuldt udnyttede. Lige nu er CBS' lokaler spredt over Frederiksberg og fordelt på mange bygninger - helt ud til Flintholm Station. CBS ønsker at samle flere studerende på Solbjerg Campus, hvor CBS ejer arealerne, og hvor der er plads til at udvide.

  Nyhedsbrev juni 2023 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev januar 2023 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev juni 2022 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev februar 2021 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev september 2020 -Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev februar 2020 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev oktober 2019 - vestlige Frederiksberg

  Nyt Ingeborggården og klubhus til Frederiksberg Boldklub

  Plejecenteret Ingeborggården står over for en genopførelse, så det kan leve op til Frederiksberg Kommunes målsætning om at levere moderne og tidssvarende ældreboliger af høj kvalitet. Samtidig udvides kapaciteten fra 148 boliger til 200 boliger. Ombygningen vil være med til at sikre, at Frederiksberg Kommune kan imødekomme et forventet øget behov for plejeboliger i fremtiden.

  Med udvidelsen af Ingeborggården er der i samspil med Frederiksberg Boldklub set en mulighed for at udvikle det samlede område i og omkring plejecentret, så en opgradering af boldklubbens sociale rum og omklædningsfaciliteter bygges sammen med plejecentret.

  Det nye klubhus erstatter boldklubbens nuværende klubhus, der i dag fremstår nedslidt og utidssvarende. Beslutningen udspringer af et fælles ønske fra både Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boldklub om at folde ”Generationernes By” ud i dette område af byen for at skabe rum for synergi mellem børn og ældre, foreningsliv og ældreliv, uderum og byrumskvaliteter.

  Byggeprojektet skal skabe mulighed for, at generationer mødes ved at dele, overlappe og låne rum, funktioner og faciliteter hos, i og med hinanden. Huset vil tilbyde nærområdet et fælles hus og udearealer, der kan samle området. Hertil kommer et integreret stiforløb, der skaber nem og sikker gennemgang i området samtidig med, at der vil ske en forbedring af den nuværende udfordring med adgangs- og parkeringsforhold i området.

  Klubhuset ejes af FB Fonden, og det er også fonden, der vil eje det nye klubhus til FB Fonden. Frederiksberg Kommune ejer Ingeborggården.

  Frederiksberg Kommune og FB Fonden er bygherre på projektet. Udbuddet blev vundet af G.V.L. Entreprise A/S. Rådgiverne er RUBOW Arkitekter A/S, BBP Arkitekter A/S og DOMINIA A/S.

  Beliggenheden er Troels-Lunds Vej 27-29 og Jens Jessens Vej 24. Det samlede areal for det nye byggeri udgør cirka 18.400 kvadratmeter.

  Anlægsfasen for dette anlægsprojekt forventes påbegyndt i slutningen af 2019 og afsluttes i 2024. Byggeprocessen vil foregå etapevis, så der fastholdes plejeboliger i hele perioden.

  Overordnet tidsplan

  2019: Byggeplads klargøres.

  2020: Den ene halvdel af Ingeborggården rives ned, og opførelsen påbegyndes.

  2021: Byggearbejder.

  2022 (Sommer): Boldklubben tages i brug.

  2023 (Primo): Den ene halvdel af det nye Ingeborggården og cafeområde tages i brug.

  2023 (Primo): Den anden halvdel af Ingeborggården rives ned, og opførelsen påbegyndes.

  2023: Byggearbejder.

  2025 (Forår): Byggeriet færdiggøres.

  2025 (Medio): Hele det nye byggeri tages i brug.

  Vi tager forbehold for ændringer, og tidsplanen opdateres løbende.

  Byggepladsen og området omkring

  I byggeprocessen kan det desværre ikke undgås, at arbejdet vil medføre perioder med støj, trafikale gener i form af tung trafik og inddragelse af parkeringspladser. Vi beklager de gener, som det kommer til at medføre i perioder, særligt for beboerne tættest på byggepladsen.

  Vi er opmærksomme på, at vi bygger i et tæt bebygget område og prioriterer sikkerheden på og omkring byggepladsen meget højt. Derfor opfordrer vi også forbipasserende og naboer til at være ekstra opmærksomme, når de passerer indgangen til byggepladsen. Ved fælles hjælp sikrer vi, at det er trygt at færdes i området omkring byggepladsen.

  I anlægsfasen overholder vi kommunens regler for arbejdstider og støjgrænser.

  Information om byggesagen

  Information om projektet vil jævnligt blive opdateret her på hjemmesiden.

  Har du spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte:

  Kenneth Hviid Larsen
  Telefon: 2898 4322
  Mail: kela04@frederiksberg.dk

  Michael Arvidsson
  Mobil: 2898 4034
  Mail: miar03@frederiksberg.dk

  Bilag

  Herunder kan du finde lokalplanen for området samt en forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Du kan desuden finde nyhedsbreve med information om en række anlægsarbejder på det vestlige Frederiksberg inklusive genopførelsen af Ingeborggården og Frederiksberg Boldklubs klubhus.

  https://dokument.plandata.dk/20_9576687_1561110307226.pdf - Lokalplan 221

  https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-01/Forskrift_stoej_byggeoganlaeg.pdf  - Information vedrørende støjende og støvende byggearbejder

  I Budget 2023 blev det besluttet, at der skal etableres cykelsti på Jens Jessens Vej. Formålet er at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen.

  Anlægsarbejdet vil efter planen blive igangsat i løbet af 2024.

  Kontakt: Trafik og Byrum via kontaktsiden eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Nu tager Frederiksberg Kommune endnu et vigtigt skridt i den store masterplan, der skal skaffe tidssvarende plejeboliger til byens ældre og samtidig skabe bedre byrum og forbindelsesveje for alle i området ved Betty Nansens Allé.

  Pressemeddelelse: Moderne plejeboliger og byrum for alle generationer på vej

  Plejeboligerne og de nye landskabsplaner ”Generationernes byrum” er et samarbejde mellem KAB og Frederiksberg Kommune. Generationernes Byrum er støttet af Lokale- og Anlægsfonden og RealDania.

  Betty 1: Bygningen Betty Nansens Allé 57-61 er lige blevet renoveret og ombygget. Der er 75 boliger, hvoraf 46 er handicapvenlige boliger og 29 er ungdomsboliger.

  Betty 2: På Betty Nansens Allé 51-53 renoveres bygningen i perioden 2018-2020. Bygningen vil herefter huse botilbud til borgere med udviklingshæmning og borgere med autisme samt almene ældreboliger.

  Betty 3: Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé nr. 16A-C på den grund, hvor der hidtil har været et en midlertidig daginstitution, samt at der skal gennemføres en udvidet byudvikling af området.

  Plejecentret skal rumme 125 nye plejeboliger og faciliteter til lokalområdets brug, eksempelvis en multisal, små butikker, lokaler til behandling af børn med nedsat funktionsevne og nye byrum.
  Samtidig lægger forslaget op til at erstatte den nuværende sti i området med en ny gang- og cykelsti med bedre forbindelse til Valby.

  Plejecentret opføres som et partnerskab mellem Frederiksberg Kommune og FFB (KAB), hvor FFB (KAB) er bygherre og opfører og ejer de almene plejeboliger.

  Bedømmelseskomitéen udpegede et vinderprojekt i oktober 2019. Vinderprojektet er udarbejdet af Jørgen Friis Poulsen, ERIK Arkitekter, MOE Ingeniører samt BOGL Landskabsarkitekter.

  Medlemmer af bedømmelseskomitéen var 5 deltagere fra kommunalbestyrelsen og 2 repræsentanter fra FFB´s organisationsbestyrelse.

  Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanforslag 28. januar 2019 og sendte forslag i høring. Forslaget var i høring fra 6. februar til 3. april 2019. Find det i høringsportalen www.blivhoert.frederiksberg.dk.

  Plejecentret forventes at blive taget i brug ultimo 2021. Byggeprojektet forventes at gå i gang i starten af 2020.

  Betty 4: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der gennemføres en udvidet byudvikling i regi af en samlet landskabsplan for området med nye byrum og bedre forbindelsesveje.

  Betty 5: På Betty Nansens Allé udføres en opgradering af vejen og et regnvandshåndteringsprojekt i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Dette projekt igangsættes først, efter at alle Betty plejeboligerne (1-3) står færdige.


  Vil du vide mere om de nye plejeboliger eller vedrørende afvikling af byggeprojekterne, kan du kontakte FFB på ffb@kab-bolig.dk.

  Frederiksberg Kommune har i mange år arbejdet med udvikling af Nordens Plads og det omkringliggende område.

  Centret i bunden af Domus Vista er blevet fornyet med sundhedsfunktioner, butikker og et fitnesscenter, der orienterer sig mod Nordens Plads. Og ikke mindst er en ny velassorteret dagligvarebutik blevet en attraktion i området.

  Bag Domus Vista er der etableret et populært medborgercenter. Der er kommet flot, ny arkitektur i form af nyrenoverede handicap-, ældre- og ungdomsboliger, botilbud samt et helt nyt plejecenter, Lindehaven. Mellem husene er der kommet nye faciliteter til leg, træning og ophold for alle generationer.

  Imidlertid afventer den endelige forløsning af områdets potentiale en udvikling af selve Nordens Plads. Den er i dag primært et parkeringsareal med få nedslidte byrum med muligheder for ophold. 

  Frederiksberg Kommune arbejder bl.a. på at kunne etablere en idrætshal ved Nordens Plads og er i dialog med grundejere om øvrige muligheder for arealet.

  Opdatering 28. august 2023

  • Buslinje 74 ledes ad Nordre Fasanvej og Nyelandsvej i stedet for Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej. Der henvises til busstoppested ved Fasanvej st. samt det midlertidige stoppested på Nyelandsvej.

  • Cyklister vil fremover kunne passere via Dalgas Haves parkeringsareal langs Emil Chr. Hansens Vej.

  • Fodgængere vil som sædvanligt  kunne passere via fortovet på Emil Chr. Hansens Vej. 

  Opdatering 14. juli 2023

  • Nedrivningen inde på pladsen er afsluttet, og første spadestik blev taget den 31. maj 2023.

  • Der blev givet byggetilladelse til projektet den 4. juli 2023.

  • I uge 33 bliver Emil Chr. Hansens Vej lukket for biltrafik og inddrages i byggepladsen. Der sættes byggepladshegn, skurvogne og materialecontainere op. Skurvogne placeres i den nordlige ende af Emil Chr. Hansens Vej. Cyklister og fodgængere vil fortsat kunne passere. 

  • Busstoppestedet på Emil Chr. Hansens Vej vil blive flyttet til Nyelandsvej i byggeperioden. 

  • Arbejder med at grave overskydende jord op og køre det væk påbegyndes i uge 33 og forventes at vare 1-2 måneder.

  • Støbning af fundamenter forventes at blive påbegyndt i løbet af september-oktober 2023.  

  Følg med her på siden – og i næste nyhedsbrev, der forventeligt sendes i august.

  Om projektet

  I november 2022 begyndte Frederiksberg Kommune på klargøringen af grunden til det kommende Ny Søndervang på hjørnet af Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Når Ny Søndervang står færdigt i 2025, rummer det 129 hyggelige og moderne plejeboliger, fordelt på 105 boliger til plejecentret og 24 til botilbud.

  Byggeriet kommer også til at rumme Frederiksberg Forsynings klimaskole for børn og unge, og udearealerne får et løft med cykelstier, grønne åndehuller og forbedret trafiksikkerhed. 

  Samlet set kan områdets beboere se frem til et trygt, varmt og levende Ny Søndervang med gode indendørs og udendørs faciliteter for beboere, gæster, medarbejdere – og for alle, der bor og færdes i området. 

  Som led i projektet er det også besluttet, at der skal etableres cykelstier på en del af Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej samt grønne byrum. Det er endnu ikke afklaret, om dette kommer til at ske sideløbende med byggeriet af Ny Søndervang eller i forlængelse heraf. 

  Overordnet tidsplan

  Den foreløbige tidsplan ser sådan ud:

  Uge 45 - årsskiftet 2022: Nedrivning af de eksisterende bygninger og klargøring af grund

  • Midt november opstartes nedrivningen af de eksisterende bygninger. Som det første opstilles byggepladshegn om grunden. Nedrivningen af bygningerne forventes at være afsluttet inden nytår.
  • Nedbrydningsarbejdet kan desværre ikke undgå at medføre støjgener. Arbejdet vil blive gennemført i henhold til Frederiksberg Kommunes miljøforskrifter med henblik på at begrænse generne så meget som muligt.  Det betyder blandt andet, at arbejdet først starter kl. 7 og senest slutter kl. 18, og at der ikke arbejdes i weekenden. Når bygningerne er revet ned, vil alle belægninger blive gravet op. 
  • Efter nedrivningen graves alle eksisterende ledninger i jorden op og fjernes.
  • Der skal i perioden forventes en del tung trafik i forbindelse med bortkørsel af nedrevne og opgravede materialer. Bortkørslen vil primært ske via Stæhr Johansens Vej.
  • Al bevoksning på grunden fjernes på nær 4 store egetræer, der er fredede. Enkelte træer fældes på den kommende sti til Kedelhallen. Eksisterende træer, der fjernes, vil blive erstattet af nye træer i forbindelse med det nye byggeri. Samlet set vil der blive plantet flere træer, end der er i dag. 
  • Det er under afklaring, om byggehegn opsættes sidst i uge 45 eller i starten af uge 46. 
  • Der vil ikke blive udført støjende arbejder i weekender, på helligdage, den 24. december 2022 eller den 1. januar 2023.

  Januar-maj 2023: Byggepladsen indrettes 

  I perioden januar-maj 2023 vil der foregå en yderligere klargøring af grunden og indretning af byggepladsen. Tidsplan og yderligere information for forløbet er under udarbejdelse og vil blive lagt på hjemmesiden. De nærmeste naboer i området vil blive informeret om, hvilke aktiviteter man kan forvente i denne fase.

  Det forventes, at byggepladsen indrettes januar 2023, hvor en del af Emil Chr. Hansens Vej vil blive inddraget til etablering af skurby og opbevaring af materialer. Der vil fortsat være passage for gående og cyklister. 

  August 2023-sommer/efterår 2025: Byggefase

  • I august 2023 begynder selve byggeriet af Ny Søndervang, hvilket også medfører etablering af nye grønne byrum og cykelstier.
  • I 2025 flytter beboerne ind.
  • Og så fejres Ny Søndervang med en indvielse, når indflytningen er overstået, og beboerne er faldet godt til.

  Som ved alle anlægsprojekter er tidsplanen foreløbig, og tidsestimaterne kan ændre sig undervejs. En detaljeret tidsplan for byggefasen er under udarbejdelse og vil blive lagt på hjemmesiden.

  Byggepladsen og området omkring

  Byggeriet vil i perioder medføre støjgener for beboere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i området. Trafikken påvirkes af tunge køretøjer, ligesom en del af Emil Chr. Hansens Vej lukkes delvist eller helt i perioder (mellem La Cours Vej og Stæhr Johansens Vej). Den trafikale løsning vil sikre, at skolebørn ved Skolen på La Cours Vej fortsat kan gå og cykle sikkert i skole, og forældrene holdes løbende orienteret, blandt andre af skolen. 

  Al tung trafik afledt af byggeriet vil så vidt muligt ske via Stæhr Johansens Vej. Emil Chr. Hansens Vej vil blive skånet for den tungeste trafik.

  Information 

  Tidsplanen justeres løbende her, og de nærmeste naboer får besked via nyhedsbreve, når arbejdet kommer til at påvirke deres hverdag, og når der er nyt undervejs i projektet, herunder også, når det er politisk besluttet, hvornår cykelstierne anlægges. Hvis du har spørgsmål, der ikke fremgår her på siden, er du velkommen til at skrive til kara23@frederiksberg.dk eller loho16@frederiksberg.dk.

  Relevante links:

  Pressemeddelelse: Frederiksberg får med Ny Søndervang et plejecenter med 129 boliger

  Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder

  Nyhedsbreve: 

  Nyhedsbrev november 2022 - Ny Søndervang

  Projektet

  By- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 28. oktober 2019, at Platanvej skal genåbnes for gennemkørende trafik, og at der skal etableres cykelstier i begge sider af vejen.

  Der blev efterfølgende udarbejdet et projektforslag for ny indretning af Platanvej med cykelstier og parkering i begge sider af vejen. Projektforslaget blev sendt i borgerdialog, og borgerdialogen viste, at mange var bekymrede over, at fortovsbredden blev for smal. By- og Miljøudvalget vedtog derfor på deres møde den 18. januar 2021, at der skulle udarbejdes et revideret forslag, hvor fortovet er bredere på bekostning af parkering i den ene side af vejen.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. maj 2021 et revideret projektforslag for indretning af Platanvej. Med projektet bliver fortovene gjort bredere ved at nedlægge parkeringsplad-serne i den vestlige side af vejen. Her kan du se projektforslaget.

  Ekspropriation

  Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune besluttede på mødet den 1. november 2021 at gennemføre en ekspropriationsproces, hvis det ikke var muligt at erhverve arealerne ved frivillige aftaler. Principbeslutningen om ekspropriation kan læses i pkt. 375 i: Referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 1. november 2021

  Kommunalbestyrelsen traf den 15. maj 2023 ekspropriationsbeslutning vedrørende Platanvej 12 og Platanvej 30, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, kap. 10. Du kan læse ekspropriations-beslutningerne i pkt. 105 i Referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 15. maj 2023

  Ekspropriationsbeslutningen vedrørende ejendommen matr.nr. 25be Frederiksberg (Platanvej 12) blev dog ophævet ved Vejdirektoratets afgørelse af 27. november 2023, da det efter Vejdirektoratets opfattelse ikke var nødvendigt at ekspropriere til et fortov i den pågældende bredde. 

  Frederiksberg Kommune har derfor udarbejdet et ændret projekt, hvor fortovet indsnævres ud for ejendommen fra 3 flisers bredde til 2 flisers bredde, og kommunen indkalder derfor til fornyet:

  Åstedsforretning den 12. februar 2024 kl. 14:00 ved Platanvej 12, 1810 Frederiksberg C

  Det nye ekspropriationsmateriale kan findes her::

  Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der kan have en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ekspropriationen, kan du kontakte Tine Lundin Marstrand, tlf. 2898 4019, e-mail tija06@frederiksberg.dk.

  Tidsplan:

  Ekspropriationsproces: efterår 2022 – forår 2023
  Anlæg: 14. august – 29. december 2023
  Fornyet ekspropriationsproces: vinter 2024 – forår 2024

  Kontakt: Trafik og Byrum via kontaktsiden eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Om Rolighedsvej Bycampus

  Midt i hjertet af byen, omkranset af Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti, er Rolighedsvej Bycampus ved at tage form (2021 - 2027).  Rolighedsvej Bycampus bliver et nyt bykvarter i byen med studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, parkeringskælder og et grønt område med fokus på ophold, leg, bevægelse, regnvandshåndtering og biodiversitet. Hertil kommer på sigt en mulig kommunal idrætshal. 

  Visionen er at skabe en grøn, levende og åben bycampus, hvor der er dejligt at bo, gå i skole, studere, forske, dyrke idræt og motion, og hvor man kan mødes i grønne og bynære omgivelser.

  Lokalplanen for området blev vedtaget i juni 2020.

  Flerårigt byggeprojekt

  De igangværende anlægsarbejder forventes færdige i 2025. De nye byggerier etableres i etaper af forskellige bygherrer og firmaer, som alle skal overholde gældende regler for arbejdstider, byggeplads, støjgrænser og sikkerhed i forbindelse med anlægsarbejdet. 

  Der er tale om et byggeprojekt, der - mens arbejdet pågår frem til 2025 - vil medføre byggerelaterede og trafikale gener særligt for de beboere og institutioner tættest på området.

  Projektets offentlige og private bygherrer vil gennem hele byggeprojektet bestræbe sig på at minimere generne mest muligt og på at informere, varsle og generelt have en god dialog med beboere og institutioner tættest på området om hvad, der kommer til at ske og hvornår.

  På denne side kan du læse mere om Rolighedsvej Bycampus og de enkelte projekter, om lokalplanen for området, om idrætshallen (pt. sat i bero) og om regler for støjende anlægsarbejde i Frederiksberg Kommune.

  Du kan også finde kontaktoplysninger på de forskellige bygherrer.

  Projekterne i Rolighedsvej Bycampus

  Studieboliger og boliger til særlige boformer

  Mod Åboulevard etableres 519 studieboliger og 158 boliger for særlige boformer til unge forskere og iværksættere. Bebyggelserne opføres i 6-7 etager, og i dele af stueetagen planlægges café, fitness, vaskeri og butik. Udviklingsvirksomheden NREP er bygherre.


  Status januar 2024:

  De nye boliger forventes ibrugtaget i tredje kvartal 2024. Der er fortsat en smule trafik ind og ud af byggepladsen med tilhørende afspærring af parkeringspladser på Bülowsvej. 


  Familieboliger

  Den bevaringsværdige røde bygning på Bülowsvej 27 indrettes til 18 familieboliger. Bygningen renoveres med respekt for dens historie og nuværende arkitektoniske udtryk. NREP er bygherre.

  Status januar 2024:

  Renoveringen af den røde bygning er ved at være færdig, og de første beboere er flyttet ind.
   

  Stræder og forbindelser

  Stræderne udgør de primære øst-vestlige forbindelser i Rolighedsvej Bycampus og forbeholdes gående og cyklende. Rundt om familieboligerne mod Bülowsvej anlægges en servicevej, der kan benyttes til affaldsafhentning og servicebiler til og fra området, men ikke til offentlig trafik.

  NREP etablerer stræderne og overdrager dem herefter til Frederiksberg Kommune i 2024. De sydlige stræder langs den nye Prins Henriks Skole er taget i brug.


  Parkering

  Al parkering til Rolighedsvej Bycampus placeres under jorden i en stor, fælles parkeringskælder, der anlægges ud mod Åboulevard og med tilkørsel til parkeringskælderen fra Bülowsvej.

  NREP er bygherre på den fælles parkeringskælder, som etableres i perioden 2021 til 2024 sammen med stræderne og parallelt med etableringen af studieboligerne og familieboligerne.

  Du kan læse mere om områdets parkering i lokalplanen for Rolighedsvej Bycampus (se nedenfor). 

  Prins Henriks Skole

  Prins Henriks Skole (Den Franske Skole) vil indeholde børnehave, grundskole og gymnasium. Den nye skole opføres dels i den bevaringsværdige gule bygning ud mod Rolighedsvej og dels som nybyggeri. Skolen vil have indgang ud til Rolighedsvej. Prins Henriks Skoles Ejendomsfond er bygherre.

  Status januar 2024:

  Den nye Prins Henrik Skole er ibrugtaget i november 2023, og de udendørs arbejder er afsluttet - herunder skolegård og etablering af hegn, cykelparkering og korttidsparkering på Rolighedsvej.

  Institut Francais (det franske kulturinstitut) er ligeledes flyttet ind i stueetagen i den vestlige del af byggeriet mod Den Grønne Sti. Institut Francais har indgang fra strædet mellem skolen og den kommende park.

  Ny grøn park

  Den grønne park, der anlægges centralt i den nye bycampus, vil have fokus på regnvandshåndtering, biodiversitet, ophold, leg og bevægelse. Parken vil skabe forbindelse mellem Rolighedsvej Bycampus og udearealerne ved Københavns Universitet på tværs af Den Grønne Sti.

  Parken indrettes som en grøn oase, og områdets eksisterende træer vil med nye træer og en varieret staudeplantning bidrage til større biodiversitet, ligesom området vil være et centralt element i håndteringen af regnvand samt indeholde muligheder og inventar til både ophold, leg og bevægelse. Frederiksberg Kommune er bygherre.

  Status januar 2024:

  Projektering af parken gennemføres i 2024 med en forventet åbning af den nye park i 2025. Da projektet med den nye idrætshal i Rolighedsvej Bycampus er sat i bero, indgår det areal, hvorpå idrætshallen skulle have været opført, i den nye park.

  Forsyning (vand, el, varme og kloak)

  Parallelt med etableringen af Rolighedsvej Bycampus foretager Frederiksberg Forsyning en omlægning af store kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, el, varme og kloak.

  Status april 2024:

  Vi udskifter den gamle vandledning i Åboulevard 35-55 for at få større kapacitet og forsyningssikkerhed til området, bl.a. til Bycampus. Arbejdet foregår i to etaper, og under begge etaper inddrages inderste vejbane på Åboulevard til cyklister og arbejdsområde. Materiel og mandskabsvogn er under etaperne placeret på Ingemannsvej.

  Etape 1: Bülowsvej til Ingemannsvej - forventet 8. januar - 23. februar
  Etape 2: Ingemannsvej til Åboulevard 35 - forventet 26. februar - ultimo april


  Idrætshal (sat i bero)

  Idrætshallen opføres midt i Rolighedsvej Bycampus ud til den grønne park. Hallen vil indeholde en idrætshal på nedre niveau, en badmintonhal på øvre niveau og en mindre multisal på øvre niveau. Frederiksberg Kommune er bygherre. Indhold og udformning af hallen tager afsæt i et programoplæg fra BBP Arkitekter fra 2019 og lokalplanen for området (se nedenfor).

  Status januar 2024:

  Som følge af kommunens økonomiske situation disse år blev det i forbindelse med Frederiksberg Kommunes Budgetaftale 2023 besluttet at sætte byggeriet af idrætshallen på Rolighedsvej Bycampus i bero. Opførelsen af idrætshallen var sat til at foregå i årene 2024-2026. En ny tidsplan for byggeriet afventer en fremtidig beslutning om en eventuel genstart og realisering af projektet.

  Overordnet tidsplan

  • 2021 - 2024: Omlægning og etablering af kloaksystemer samt etablering af forsyning til Rolighedsvej Bycampus (vand, el og varme)
  • 2021 - efterår 2023: Familieboliger etableres
  • 2021 - efterår 2023: Prins Henriks Skole bygges
  • 2021 - efterår 2024: Studieboliger og boliger til særlige boformer opføres
  • 2021 - efterår 2024: Stræder og fælles parkeringskælder etableres
  • 2024 - 2025: Den nye park etableres.


  Kontakt

  Her finder du kontaktoplysninger til kommunen og de enkelte bygherrer: 

  • Rolighedsvej Bycampus - generel information om byggeprojekt og lokalplan

   Kontakt: Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme v/koordinator Gunnar Holse
   Mail: guho01@frederiksberg.dk og telefon: 2898 4133
  • Studieboliger, boliger til særlige boformer og familieboliger

   Kontakt: NREP v/Lars Kjøller Holm
   Mail: laho@nrep.com og telefon: 4017 0065
  • Prins Henriks Skole

   Kontakt: Prins Henrik Skoles Ejendomsfond v/Per Anker Hansen
   Mail: pah@phse.dk og telefon 2966 8424
  • Idrætshallen

   Kontakt: Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid v/Jesper Kamstrup
   Mail: jeka05@frederiksberg.dk og telefon: 2898 0110
  • Parkering, grønt område og klima

   Kontakt: Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø
   Mail: vpm@frederiksberg.dk og telefon: 3821 4292
  • Forsyning og kloak

   Kontakt: Frederiksberg Forsyning
   Mail: service@frb-forsyning.dk og telefon: 3818 5000

   

  Lokalplanen for Rolighedsvej Bycampus

  Lokalplanen for området blev vedtaget i juni 2020 og er udformet for at sikre den bedst mulige kvalitet i projektet. Der er primært tale om nybyggeri, men grundens to bevaringsværdige bygninger er integreret i Rolighedsvej Bycampus, så historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes.

  Byggeplads, trafik og støj

  I byggeperioden kan det desværre ikke undgås, at arbejdet vil medføre perioder med støj fra byggeplads samt trafikale gener som tung trafik og inddragelse af parkeringspladser - særligt for beboere og institutioner tættest på området (byggepladsen). Det gælder helt frem til 2025.

  Projektets offentlige og private bygherrer skal alle overholde de gældende regler for arbejdstider, støjgrænser og sikkerhed, og de vil bestræbe sig på at minimere generne mest muligt samt at have en løbende bedst mulig kommunikation om arbejdet.

  Læs mere om støj fra byggepladser

  Læs forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder.
   

  Nyhedsbrev

  Projektets bygherrer bestræber sig bedst muligt på at koordinere arbejdet og kommunikationen. Som led heri udsender Frederiksberg Kommune i samarbejde med projektets øvrige bygherrer et nyhedsbrev 1-3 gange årligt gennem hele byggeperioden.

  Modtagerne er naboer og lokale institutioner til Rolighedsvej Bycampus samt en række øvrige interessenter. Nyhedsbrevet sendes ud via e-Boks og e-mail og uploades også her på hjemmesiden. 

   

  Relevant information og links

  Nyhedsbrev februar 2021 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev september 2020 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev februar 2020 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev oktober 2019 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev maj 2019 Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev december 2018 - Vestlige Frederiksberg
  Nyhedsbrev oktober 2018 - Vestlige Frederiksberg

  I de kommende år sætter Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Forsyning og FB Fonden (Frederiksberg Boldklubs Fond) en række anlægsarbejder i gang på det vestlige Frederiksberg fra efteråret 2018.

  • Et nyt skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej, der skal mindske risikoen for oversvømmelser i området samt seks kunstgræsbaner oven på anlægget, som giver flere børn, unge og voksne mulighed for at spille fodbold.
  • Modernisering og ombygning af plejehjemmet Ingeborggården på Troels-Lunds Vej og etablering af nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub samme sted. Herudover kommer også et helt nyt byrum med adgang for alle.
  • Etablering af pumpestation og nedgravning af regnvandsledninger. Disse skal føre vandet hen til det nye anlæg på Jens Jessens Vej.

  Projekterne vil have positive effekter i form af færre oversvømmelser, bedre boliger til ældre, nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub, flere boldbaner af kunstgræs og et mere attraktivt byrum. Men de vil også medføre gener for borgere, der bor, arbejder og færdes i området.

  Frederiksberg Kommune koordinerer projekterne og vil minimere generne mest muligt. Du kan se den samlede tidsplan for alle projekterne i linket nederst på siden. Bemærk dog, at den foreløbige tidsplan kan blive justeret undervejs. Du finder konkret information om gravearbejde med mere på de enkelte veje på siden www.frederiksberg.dk/vejarbejde.

  Har du spørgsmål til projekterne?


  Vil du vide mere om idrætslivet på Frederiksberg, kan du kontakte Kultur og Fritid på telefon 38 21 01 17.

  Har du spørgsmål til etablering af regnvandsopsamlingsanlæg og kunstgræsbaner, kan du kontakte By, Byggeri og Ejendomme på 38 21 41 20.

  Vil du vide mere om etablering af ny pumpestation og regnvandsledningssystem, kan du kontakte Frederiksberg Forsyning på 38 18 50 00 eller via www.frb-forsyning.dk.

  Læs mere om de enkelte projekter herunder.

  Nyt Skybrudsanlæg og kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej


  Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Frederiksberg Forsyning A/S besluttet at kombinere den planlagte etablering af et nyt anlæg til opsamling af regnvand med den planlagte etablering af nye kunstgræsbaner på idrætsanlægget på Jens Jessens Vej. Kunstgræsbanerne erstatter de nuværende naturgræsboldbaner.

  Det nye anlæg vil bidrage markant til at håndtere regnvand i forbindelse med skybrud i området ved Jens Jessens Vej. Anlægget kan håndtere større regnvandsmængder i et stort område med et totalareal på hele 408.000 m2. Hele projektarealet på idrætsanlægget udgør op til ca. 44.000 m2 svarende til de nuværende naturgræsarealer på idrætsanlægget. Det regnvandsbassin, der skal anlægges, kan opsamle og forsinke op til 24.000 m3 regnvand.

  Regnvandsopsamlingen sker delvis over og under de seks nye kunstgræsbaner, som etableres på det område, hvor de nuværende naturgræsbaner er.

  Når anlægget på idrætsanlæggets grund er færdigt, etableres der en ny pumpe- og modtagerstation, som gør det muligt at koble anlægget til et regnvandsledningssystem, som Frederiksberg Forsyning etablerer i området, der indbefatter Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmand Steins Allé, O.V. Kjettinges Allé, Bendzvej, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej, Johan Ottosens Vej samt stier og brolagte pladser mm. i projektområdet. Via dette system føres regnvandet, der falder i dette område, til opsamlings- og forsinkelsesbassinet på idrætsanlæggets grund. Anlægsprojekterne indgår i den overordnede plan for skybrudssikring af Frederiksberg.

  Frederiksberg Kommune er bygherre på regnvandsopsamlingsanlæg og modtagerstationen samt kunstgræsbaneprojektet, mens Frederiksberg Forsyning A/S er bygherre på anlæg af pumpestation og det efterfølgende anlæg af regnvandsledningssystem i det ovennævnte område.

  Anlægsfasen for etablering af pumpestation og regnvandsledningssystem i området forventes at vare fra efteråret 2020 til slutningen af 2023.

  Smart City handler om at planlægge og udvikle byen og erhvervslivet ved at bruge de mange nye digitale muligheder.

  Kommunen og byen skal fremtidssikres, vi skal bruge ressourcerne med omtanke og fokusere på bæredygtighed. Og så skal vi understøtte den økonomiske vækst.

  Frederiksberg skal være en progressiv og innovativ by. Nye løsninger skal udvikles gennem samarbejder mellem kommunens institutioner, erhvervslivet, investorer og de lokale vidensinstitutioner.

  Som en del af SMART CITY er vi i gang med sætte WIFI-netværk op, hvor indsamlingen af data ved fjernaflæsning dermed bliver langt mere effektiv, og kunderne slipper for selv at aflæse vandmålerne – og på længere sigt får de bedre muligheder for at følge deres forbrug af vand og varme. Nettet vil blandt meget andet også kunne benyttes til at informere om trafik, vejr og parkeringsmuligheder på Frederiksberg.

  Du kan læse mere om projektet via linket nederst på siden.

  Cykelsti på Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej

  Frederiksberg Kommune har en målsætning om, at der skal etableres cykelstier eller cykelbaner på skoleveje og andre veje, hvor der færdes mange børn. Målet er at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen.

  By- og Miljøudvalget vedtog på deres møde den 7. juni 2021, at projektforslag for cykelstier på Vodroffsvej mellem Danasvej og Gammel Kongevej godkendes, og at strækningen ensrettes i sydgående retning for at kunne bevare så mange parkeringspladser som muligt. 

  Projektet medfører bl.a., at der nedlægges 35 parkeringspladser. Som kompensation for de nedlagte parkeringspladser har Frederiksberg Kommune indgået lejeaftale om 35 parkeringspladser i Codanhus, som stilles gratis til rådighed for frederiksbergborgere med beboerlicens. Ordningen i Codanhus træder i kraft 1. september 2022. For at få adgang til parkeringspladserne er det nødvendigt at downloade app’en Visitors og tilmelde sig gruppen Frederiksberg. Du kan læse mere om ordningen her: https://www.frederiksberg.dk/borger/trafik/parkering/andre-parkeringsmuligheder

  Det er muligt at læse sagen under pkt. 208 Cykelsti på Vodroffsvej samt By- og Miljøudvalgets behandling i: Referat fra By- og Miljøudvalget 2018-21 den 7. juni 2021

  Her er der også mulighed for at få yderligere information om de trafikale konsekvenser, som projektet medfører. 

  Se tegning af projektet på Vodroffsvej

  Projektet forventes at blive igangsat juli 2022 og forventes afsluttet december 2022.

  Kontakt: Trafik og Byrum via kontaktsiden eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  Trafik og Byrum - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4292

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø